Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye forslag til beskyttede havområder

Forskere fra Aarhus Universitet og DTU har udpeget en række områder i de danske farvande som forslag til beskyttede marine områder. Målet er at sikre truede arter og naturtyper samt at beskytte havbundens liv.

19.12.2019 | Michael Strangholt

Beskyttelse af livet i havet handler om at få dyr og planter til at yngle. Rigtig mange af havets fisk, makroalger og bundlevende, hvirvelløse dyr benytter sig af æg, sporer, larver eller frø, som spredes med havstrømmene. Denne form for forplantning er vigtig for rigtig mange marine økosystemer, da den sikrer en løbende kolonisering og foryngelse af et områdes flora og fauna. Strømmene giver desuden mulighed for udveksling af gener, også over større afstande.

En ny udpegning af naturområder på havet skal fremover bidrage til at beskytte og bevare havets mangfoldige biodiversitet og bidrage til at sikre god tilstand i havmiljøet. I en ny rapport beskriver en række forskere de mulige områder, som med fordel kan blive pålagt en særlig grad af beskyttelse for at værne om arter og naturtyper.

Projektets forslag til mulige nye beskyttede marine områder, skal indgå som fagligt grundlag i en beslutning om, hvordan kravene i EU’s Havstrategidirektiv om geografiske beskyttelsesforanstaltninger kan blive til virkelighed i Nordsøen, Skagerrak og den centrale Østersø.

En af udfordringerne med at udpege havområderne har været, at de helst skal hænge sammen. I henhold til EU's havstrategidirektiv er Danmark forpligtet til at sikre et sammenhængende og repræsentativt netværk af beskyttede havområder, der dækker havets mangfoldighed i forhold til arter og naturtyper.

Udpegninger af de hidtidige nationale marine beskyttede områder har i mange tilfælde været drevet af viden om områder med høje fugleforekomster, fine stenrev, boblerev eller mudderflader som for eksempel i Vadehavet.

Derfor har forskerne bag rapporten identificeret områder, som giver levende organismer mulighed for at have ”korridorer”, så man forbinder eksisterende nationale og internationale netværk af marine beskyttede områder, og dermed øge sandsynligheden for at organismerne kan reproducere med succes.

Derimod er forskernes viden om det biologiske indhold under havets overflade sporadisk. Samtidig er havbunden mange steder udsat for en intensiv påvirkning af fiskeredskaber, og for Østersøens vedkommende af iltsvind i store områder. De biologiske prøver, der trods alt findes, beskriver derfor ikke det fulde biologiske potentiale, som beskyttede områder kan opnå med den rette forvaltning.

Den faglige rapport vil indgå som en del af baggrundsmaterialet for Miljø- og Fødevareministeriets fremadrettede arbejde med at udpege beskyttede områder. Før der kan udarbejdes egentlige konkrete forslag om udpegning af beskyttede områder, skal myndighederne udarbejde analyser af økonomiske konsekvenser, og andre relevante interesser på havet skal vurderes. De identificerede områder er således ikke udtryk for konkrete forslag til udpegninger, men derimod identifikation af lokation for visse arter og naturtyper, for hvilke det tidligere er blevet vurderet, at der er et beskyttelsesbehov for at opnå en sammenhængende og repræsentativ beskyttelse af havmiljøet.

Læs rapporten ”Identifikation af mulige beskyttede havområder i Nordsøen, Skagerrak og Østersøen omkring Bornholm” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorrådgiver Karsten Dahl, kda@bios.au.dk, tel. +4521201970

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen