Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Naturdok.dk til dokumentation af naturindsatser

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har med støtte fra 15. Juni Fonden udviklet internetportalen Naturdok.dk, hvor myndigheder og private lodsejere i detaljer kan dokumentere deres naturforvaltningsaktiviteter.

25.06.2014 | Steen Voigt

screen dump naturdok.dk

For at anvende Naturdok.dk skal man registrere sig som bruger. Det sker gennem login-knappen på siden.

Portalen giver tillige naturforvaltere mulighed for erfaringsudveksling og gensidig læring ved at dele informationer om udfordringer og løsninger i forvaltningen.  

Naturdokken bygger på konceptet om, at evidensbaseret naturforvaltning er en forudsætning for omkostningseffektiv forvaltning af naturen. En hjørnesten i opbygningen af evidens er, at gennemførte og planlagte naturforvaltningsprojekter er dokumenterede.  

Den optimale dokumentation  

En optimal dokumentation består i redegørelse for indsatsens målsætning og dokumentation af indsatsens type, tidspunkt og geografiske lokalisering. Disse informationer kan så senere sammen med overvågningsdata og oplysninger om de anvendte indsatser/tiltag bruges til at analysere og evaluere, hvilke indsatser/tiltag, der skal til for at nå en given målsætning mest omkostningseffektivt.  

Dokumentation af naturforvaltningsaktiviteterne er en forudsætning for, at eftertiden kan lære af de projekter, som nutiden gennemfører. Hvis dokumentationen lægges åbent frem kan den også danne grundlag for erfaringsudveksling mellem samme type projekter, der foregår samtidig.  

Målsætninger og virkemidler  

I den nuværende version har Naturdok.dk fokus på målsætninger og indsatser/virkemidler. Systemet er beregnet på, at myndigheder såvel som private lodsejere, græsningsforeninger osv. kan indtaste og dokumentere tiltag, som påvirker naturen på et givet areal; primært tiltag som udføres for at forbedre naturens tilstand. Naturdokken kan bruges til at dokumentere store offentlige myndighedsindsatser i Natura 2000-områder eller LIFE-projekter. Men den dækker også små lokale projekter, hvor en landmand foretager frivillig vildt- eller naturpleje eller måske modtager landbrugsstøtte til græsning af naturområder.  

Et naturprojekt vil typisk have biodiversitet som overordnet målsætning, men mange projekter vil også have mere specifikke målsætninger, der refererer til særlige arter, levesteder og processer. Et projekt kan have en målsætning relateret til beskyttelsen af truede arter som sommerfugle, planter eller fugle, beskyttelse og udvikling af truede levesteder som græsland, kildevæld eller veterantræer eller naturlige processer som brand, oversvømmelser eller kystdynamik.  

At opsætte specifikke målsætninger er et tveægget sværd, for på den ene side skal målsætningerne være så konkrete, at man kan prioritere virkemidlerne efter dem, og på den anden side skal de kunne rumme en respekt for, at naturens processer rummer et betydeligt element af uforudsigelighed. 

Dokumentation af sted, tidspunkt og aktivitet  

Med afsæt i målsætningerne for et naturprojekt vil forvalteren vælge de indsatser, som bedst kan sikre målopfyldelsen på kort og lang sigt. Tanken med naturdokken er, at den planlagte eller gennemførte indsats dokumenteres ved angivelse af sted, tidspunkt og aktivitet.  

Aktiviteten kan eksempelvis være græsning på en strandeng, høslæt på en eng, rydning af vedplanter på et tilgroet overdrev, afbrænding af en hede, udgravning eller oprensning af et vandhul eller ændret arealanvendelse ved braklægning af en mark eller rydning af en nåletræsplantage.  

Hjemmesiden er opbygget med en høj grad af fleksibilitet, så man kan indtaste ganske få oplysninger om aktiviteterne (f.eks. sommergræsning med kreaturer) eller meget detaljerede oplysninger (f.eks. græsningsperiode, race, dyretæthed og tilskudsfodring). Og man kan lave store projekter med flere delområder og adskilte aktiviteter, som er knyttet til en eller flere målsætninger.

Naturdok.dk

Kontakt: Seniorforsker Bettina Nygaard, tlf. 8715 8474, bny@dmu.dk

                 DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
                 Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Hovedet under armen – reportage fra temadag om evidensbaseret naturforvaltning .

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen
Tags: naturforvaltning, evidensbaseret naturforvaltning