Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Måleprogrammer for luftforurening afdækker forskellige overvågningsbehov

To tidsbegrænsede målekampagner for henholdsvis benzen og PAH’er (polyaromatiske kulbrinter) har vist, at niveauet af PAH’er i luften i et villakvarter med mange brændeovne er omkring en faktor tre højere end på den stærkt trafikerede H.C. Andersens Boulevard i København.

High volume sampleren på målestedet ved Værebro Vandværk i Nordmarken, Jyllinge.
Måleapparat opstillet i Jyllinge.

To tidsbegrænsede målekampagner for henholdsvis benzen og PAH’er (polyaromatiske kulbrinter) har vist, at niveauet af PAH’er i luften i et villakvarter med mange brændeovne er omkring en faktor tre højere end på den stærkt trafikerede H.C. Andersens Boulevard i København. Der er derfor behov for at revidere overvågningen af luftkvaliteten for PAH for at efterleve EU’s luftkvalitetsdirektiver, herunder at vurdere antallet af luftmålestationer til måling af PAH i Danmark. Det er imidlertid ikke nødvendigt at udvide måleprogrammet for benzen, fremgår det af en rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Rapporten ”Supplerende målinger til luftovervågningen under NOVANA - benzen og PAH” præsenterer resultater fra et projekt for Miljøstyrelsen. Formålet var at gennemføre en række målekampagner for bedre at kunne vurdere overvågningsbehov for PAH og benzen i forhold til kravene i EU's luftkvalitetsdirektiver.

Målinger af PAH’er, navnlig benzo[a]pyren, er foretaget gennem et helt år i perioden 2010-2011 i et brændeovnsområde i Jyllinge på Sjælland, mens der kontinuerligt måles for PAH’er på H.C. Andersens Boulevard i København. Måleresultaterne viser, at koncentrationerne af benzo[a]pyren i Jyllinge er næsten en faktor tre højere end på H.C. Andersens Boulevard, der i gennemsnit passeres af 60.000 køretøjer i døgnet. 

Seniorforsker Thomas Ellermann, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, oplyser, at koncentrationerne af benzo[a]pyren i Jyllinge i fyringssæsonen ligger som en årsmiddelkoncentration på 0,6 nanogram pr. kubikmeter luft. I fyringssæsonen - og særligt fra oktober til februar - blev der i Jyllinge målt benzo[a]pyren i koncentrationer op til 12,5 nanogram pr. kubikmeter luft som døgnmiddel.

”Resultaterne viser, at der er basis for at revurdere behovet for målinger af PAH under luftprogrammet i det nationale overvågningsprogram NOVANA. I det nuværende overvågningsprogram indgår kun én målestation, men afhængig af PAH-niveauet i andre områder af landet kan der være behov for at etablere fire eller syv luftmålestationer. EU’s direktiver åbner dog også mulighed for at udskifte en del af de dyre målinger med bl.a. computermodeller eller andre simplere metoder,” siger Thomas Ellermann.

Lave benzen-koncentrationer

Netop for benzen har det tidsbegrænsede måleprogram vist så lave koncentrationer, at der ikke er behov for udvidelse af de kontinuerlige målinger. Benzen-koncentrationen i luften kan anslås via en simpel computermodel, der kobler udslippene af henholdsvis benzen og kulilte (CO) fra vejtrafikken. der er hovedkilde til forurening med både benzen og CO.  

Målinger fra fem gademålestationer i Aalborg, Aarhus, Odense og København har således vist en så god relativ overensstemmelse mellem udslippene fra vejtrafikken af henholdsvis benzen og af CO, at man blot ved at måle CO - forholdsvist sikkert og inden for forudsætningerne i EU’s luftkvalitetsdirektiv - kan anslå årsmiddelkoncentrationen for benzen. Størrelsen af årsmiddelkoncentrationen er i direktivsammenhæng afgørende for omfanget af målinger eller brug af andre simplere metoder i overvågningen.

PAH og benzen

 
Polyaromatiske kulbrinter (PAH) er vidt udbredte miljøgifte med sundhedsskadelige effekter, der stammer fra ufuldstændig forbrænding af organisk materiale som træ og fossile brændsler. Benzo[a]pyren er den mest udbredte, undersøgte og samtidig en af de mest sundhedsskadelige PAH’er. Benzen er naturligt forekommende i benzin og dannes også i små mængder under forbrændingsprocessen. Benzen er sundhedsskadeligt.

Kontakt: Seniorforsker Thomas Ellermann, tlf. 8715 8526, tel@dmu.dk 
              DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Supplerende målinger til luftovervågning under NOVANA – benzen og PAH. Ellermann, T., Nøjgaard, J.K. & Bossi, R. 2011. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 42 s. – Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 3.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,23 MB)