Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Luftforureningen vil koste færre liv

Nye beregninger af luftkvaliteten i 2020 og 2030 viser, at fald udledninger af partikler og gasser vil koste færre for tidlige dødsfald i fremtiden.

24.01.2019 | Michael Strangholt

Nye beregninger viser færre for tidlige dødsfald som følge af luftforurening frem mod 2030. Foto: Colourbox.

I 2016 kunne forskere fastslå, at der i Danmark var 3.350 for tidlige dødsfald på grund af luftforurening. Nu viser beregninger på baggrund af en række modeller, at der i 2030 vil være over til 500 færre af disse for tidlige dødsfald i basisscenariet og omkring 700 færre i et alternativt scenarie med yderligere tiltag for energisektoren.Det viser en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Ved at se på de politiske tiltag, der allerede er vedtaget for at begrænse udledningen af skadelige gasser og partikler fra energiproduktion og transport, har forskerne beregnet, hvordan både udledninger, baggrundsluftkoncentrationer i Danmark og gadeluftkoncentrationer i København vil udvikle sig.

Det drejer sig om svovldioxid (SO2), kvælstofoxider (NOx = NO+NO2), andre flygtige organiske forbindelser end metan (NMVOC), ammoniak (NH3) og fine partikler (PM2.5 - massen af partikler under 2,5 mikrometer).

Et EU-direktiv (NEC-direktivet) fra 2016 om nationale emissionslofter forpligter Danmark til at nå en række mål for at sænke udledningen af skadelige stoffer og gasser. Ifølge beregningerne i rapporten vil der være et fald i alle de nævnte stoffer på nær svovldioxid.

Forskerne har gennemført modelberegninger af scenarier for udviklingen i emissioner fra 2016 til 2020 og videre til 2030 og belyst, hvilke konsekvenser det har for udviklingen i luftkvalitet, atmosfærisk afsætning af kvælstof og de helbredsskadelige effekter af luftforureningen.

I rapporten beskriver forskerne et såkaldt basisscenarie og et alternativt scenarie, hvor der er stillet yderligere reduktionskrav til energisektoren. Hvis man – ud over de allerede vedtagne begrænsninger af emissioner – lægger yderligere begrænsninger på energisektorens udledninger, vil det ifølge rapporten betyde et endnu større fald i antallet af for tidlige dødsfald i 2030.

Basisscenariet for Danmark er i rapporten baseret på Energistyrelsens basisfremskrivning, som er baseret på eksisterende vedtagne tiltag. I scenariet med yderligere tiltag er der kun opstillet tiltag inden for energisektoren. Energisektoren omfatter i denne sammenhæng stationær forbrænding (kraftværker, varmeværker mv.) og mobil forbrænding (transport og ikke-vejgående maskiner) samt flygtige emissioner.

Læs hele rapporten UDVIKLING I LUFTKVALITET OG HELBREDSEFFEKTER FOR 2020 OG 2030 I RELATION TIL NATIONALT PROGRAM FOR REDUKTION AF LUFTFORURENING (NAPCP) her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og energi ved seniorforsker Steen Solvang Jensen, ssj@envs.au.dk, tlf. 30183127.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen
Tags: luft, forurening, emissioner, NEC-direktiv