Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kystnaturens tilstand kan nu også vurderes på ensartet grundlag

Tilstanden for sårbar kystnatur som strandvolde, klinter og strandenge i Danmarks beskyttede Natura 2000-områder kan fremover vurderes ud fra et ensartet grundlag.

24.10.2014 | Steen Voigt

Vegetation ved brakvandssøen Flasken

Enårig strandengsvegetation ved brakvandssøen Flasken ved Jammerland Bugt i Vestsjælland. Foto fra rapporten: Henriette Bjerregaard

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har i samarbejde med Naturstyrelsen raffineret det hidtidige indeks til vurdering af habitatnaturtypernes tilstand, og resultatet beskrives i DCE-rapporten ”Tilstandsvurdering af ni habitatnaturtyper. Strandvolde, klinter, strandenge og kystklitter”.

I rapporten er beregningsmetoderne til vurdering af naturtilstand i fem tilstandsklasser i disse lysåbne naturtyper under Habitatdirektivet videreudviklet. DCE har i tidligere rapporter fremlagt principperne for et system til vurdering af naturtilstanden i de danske naturtyper, der er omfattet af EU’s Habitatdirektiv og hermed i de 252 danske Natura 2000-områder. Naturstyrelsen genkortlagde i 2010-11 disse områder og indsamlede tillige feltoplysninger om de i alt 34 naturtyper på land, der indgår i NOVANA - Danmarks nationale overvågningsprogram for natur og vandmiljø.

Seniorrådgiver Jesper Fredshavn, DCE, understreger, at man nu kan foretage en samlet national vurdering af de kortlagte arealers naturtilstand efter ensartede og reproducerbare metoder til brug for basisanalyser og Natura 2000-planer.

Alle data er tilgængelige i Danmarks Naturdata.

Kontakt: Seniorrådgiver Jesper Fredshavn, tlf. 8715 8859, mob. 2025 7960, jrf@dce.au.dk
              DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
              Aarhus Universitet

Tilstandsvurdering af ni habitatnaturtyper. Strandvolde, klinter, strandenge og kystklitter. Fredshavn, J.R. & Nygaard, B. 2014.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 113

Sammenfatning Hele rapporten i pdf-format (1,35 MB)

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen
Tags: Habitatdirektivet, kystnatur, tilstandsvurdering