Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kvælstofpåvirkning af grundvand

Ny rapport: Fagligt grundlag for vurdering af nitrat i grundvandet

25.11.2016 | Michael Strangholt

GEUS og Aarhus Universitet offentliggør rapporten "Kvælstofpåvirkning af grundvand", som leverer et fagligt grundlag for at kunne belyse Fødevare- og landbrugspakkens konsekvenser for udviklingen i grundvandskvaliteten i forhold til indholdet af nitrat opgjort på både kort og lang sigt.

I februar 2016 bad Naturstyrelsen (nu SVANA) De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Aarhus Universitet (DCE og DCA) levere yderligere beregninger på Fødevare- og landbrugspakkens kvælstofpåvirkning af grundvandet med inddragelse af de kompenserende foranstaltninger.

Rapportens beregninger bygger på scenarier, som er fastsat af SVANA med forskellig udvikling i kvælstofgødskning, udvikling i det dyrkede areal, effekter af såkaldte baselineelementer samt indførelse af nye planlagte virkemidler og lempelser med Fødevare- og landbrugspakken. Den nyligudviklede nationale kvælstofmodel er blevet brugt og videreudviklet i projektet.

Rapporten "National Kvælstofmodel - Kvælstofpåvirkning af grundvand" kan læses her: 
http://www.geus.dk/media/7808/national_kvaelstofmodel_slutrapport-nov-2016.pdf (pdf-fil ~6,5mb)


Den tilhørende datafil kan hentes her:
http://www.geus.net/kvaelstofmodel/RapportData.mdb (pdf-fil ~280mb)

I tillæg til denne har GEUS udarbejdet rapporten "Kvælstofpåvirkning af grundvandsforekomster - muligheder for validering af modelresultater med måledata", der beskriver muligheder for at validere modelresultaterne med måledata i et efterfølgende projekt.

Rapporten "Kvælstofpåvirkning af grundvandsforekomster - muligheder for validering af modelresultater med måledata" kan læses her: 
http://www.geus.dk/media/16310/kvaelstofspaavirksning-af-grundvandsforekomster.pdf (pdf-fil ~5mb)

Kontakt
Specialkonsulent, ph.d. Lars Troldborg, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), telefon 91333622 og e-mail ltr@geus.dk

Presse- og kommunikationschef Mette Buck Jensen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), telefon 61666159 og e-mail meb@geus.dk

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen