Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kraftigt iltsvind omkring Fyn

Mere iltsvind i Lillebælt end i mange år.

28.09.2018 | Michael Strangholt

Høje vandtemperaturer og en relativt vindstille periode siden midt i august har øget iltsvindet i de indre danske farvande Det viser iltsvindsrapporten for august-september 2018 fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Iltsvindet var betydeligt mere omfattende midt i september end midt i august, viser målinger fra Miljøstyrelsen. Både iltsvindets udbredelse og styrke er forøget markant, og bundvandet er iltfrit i de dybeste dele af mange af de værst ramte iltsvindsområder.

I farvandene rundt om Fyn inklusiv det nordlige Bælthav, Lillebælt, de sydøstjyske fjorde og Det Sydfynske Øhav var udbredelsen af kraftigt iltsvind i september måned 2018 den største i 16 år.

Desuden indikerede både målingerne og modelberegningerne et udbredt iltsvind i et sammenhængende område fra Femern Bælt til Lübeck Bugt. I mange områder var der iltfrit ved bunden, og i flere af dem blev der også konstateret frigivelse af giftig svovlbrinte fra bunden. I enkelte områder blev der meldt om døde fisk.

Iltsvindet i september måned 2018 er blandt de kraftigste de seneste mange år, både når det gælder styrke og udbredelse. Det er især omkring Fyn, at iltsvindet er kraftigt.

Denne udvikling skyldes sandsynligvis en kombination af næringsrige forhold med meget let omsætteligt organisk materiale samtidig med forøget forbrug samt reduceret koncentration og tilførsel af ilt i bundvandet grundet høje temperaturer og svage vinde, hedder det i rapporten. Den usædvanligt varme sommer gav en bundvandstemperatur, der lå over langtidsmidlen for perioden (1961-1990), og svage vinde har betydet en mindre opblanding af vandmasserne og dermed kun en lille tilførsel af ilt til bunden.

Til gengæld er der sket en bedring af iltforholdene i Limfjorden fra august til september. Stormen i Limfjordsområdet 10. august (omtalt i sidste iltsvindsrapport) forbedrede iltforholdene i Limfjorden markant.

Men i slutningen af august var iltsvindet genetableret i en vis udstrækning, og i Halkær Bredning blev der meldt om døde fisk sidst i august. Midt i september var iltforholdene i Limfjorden igen forbedret markant, og der blev kun registreret kraftigt iltsvind i Hjarbæk Fjord og Halkær Bredning.

For at få et overblik over iltsvindet i de danske farvande, læs rapporten ”Iltsvind i de danske farvande i august-september 2018” her. Næste iltsvindsrapport udkommer 2. november 2018.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst seniorforsker Jens Würgler Hansen, tlf. 87 15 88 05, e-mail jwh@bios.au.dk, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Bioscience