Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Grødeskæring kan ikke alene forhindre våde marker

En ny faglig udredning om brugen af grødeskæring i vandløb viser, at effekten af grødeskæring på afvanding af marker kan være kortsigtet.

05.07.2016 | Michael Strangholt

Grødeskæring bør kun finde sted, når der er risiko for større ophobninger af vand på landbrugsarealer, samtidig med at antallet af skæringer bør begrænses af hensyn til naturen. Det viser en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, der sammen med forskere fra Københavns Universitet og Aalborg Universitet har foretaget en faglig udredning om virkningerne af grødeskæring i Danmark.

Grødeskæring, hvor ophobet grøde bliver slået i vandløb, praktiseres for at dræne landbrugsarealer for vand og bliver gennemført systematisk i sommerhalvåret, hvor grøden vokser mest. Men udredningen viser, at bekæmpelsen af grøden kan fremprovokere en større vækst af samme, og derfor kan grødeskæringens effekt være kortsigtet.

Udredningen viser, at grødeskæring har meget varierende effekt på vandstanden i vandløbene og i nogle tilfælde en ringe eller slet ingen effekt. Derimod kan hyppige grødeskæringer medføre store negative konsekvenser for plante- og dyrelivet i de grødeskårne vandløb, hvor levevilkårene for fisk og andre smådyr bliver påvirket.  

Udredningen anbefaler, at der anvendes behovsbestemt grødeskæring til forskel fra en på forhånd fastlagt beskæring som nu. Det betyder samtidig, at man må vurdere den bedste praksis for grødeskæring det pågældende sted, da fx sammensætningen af planter, vandløbets strømningsforhold og jordbundsforholdene varierer meget. Derfor fordrer udredningen, at et lokalt kendskab til vandløbene er centralt i forhold til at sikre den bedste metode bag grødeskæringerne.

Udredningen indeholder en gennemgang af forskellige metoder til grødeskæring, herunder beskrivelser af de effekter, de enkelte metoder kan have på afvanding, miljøtilstand og andre hensyn.

Endelig indeholder rapporten konkrete anbefalinger til grødeskæringsprincipper- og metoder, der kan indgå i den vejledning om grødeskæring, som Naturstyrelsen efterfølgende udarbejder på baggrund af dette projekt.

Som en del af projektet har DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi udgivet et notat med kommentering på de indkomne bemærkninger fra interessenterne til rapporten.

 

Læs hele rapporten her.

Læs notatet om de indkomne bemærkninger her.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen