Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Offentligheden / Pressen

Beregning for 2020: Færre dør for tidligt af luftforurening

Skærpede EU-regler og yderligere nationale indsatser mod luftforurening vil frem mod 2020 reducere antallet af for tidligt døde i Danmark til 2.200 som følge af forureningen.

Heraf vil den hjemlige luftforurening stå for omkring 330 for tidligt døde, og luftforurening, der kommer til os fra det øvrige Europa, for det resterende antal.

Det viser beregninger gennemført ved DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, med det integrerede modelsystem EVA, der er udviklet ved Institut for Miljøvidenskab. En tilsvarende beregning gennemført for 2008/2010 viser 2.750 for tidlige dødsfald.

Beregningerne for 2020 svarer til de mål for reduktion af emissioner, som er fastlagt i forbindelse med revisionen af Göteborg-protokollen i 2012. Göteborg-protokollen er en international miljøaftale om langtransporteret luftforurening, og som del heraf reguleres de enkelte landes nationale emissioner i EU via nationale emissionslofter gennem EU’s NEC-direktiv.

Beregningerne og resultaterne af dem beskrives i rapporten ’Helbredseffekter af grænseoverskridende luftforurening til og fra Danmark’. Målet har været at vise helbredseffekter og tilhørende samfundsøkonomiske omkostninger af grænseoverskridende luftforurening til Danmark fra udlandet og til udlandet fra Danmark. Rapporten beskriver et basisscenarie i 2008/2010 og et fremtidsscenarie i 2020. 17 forskellige kendte helbredseffekter af luftforurening som bl.a. øget dødelighed og sygelighed, hospitalsindlæggelse og sygedage er indgået i beregningerne.

Antallet af for tidlige dødsfald inkluderer både for tidlige dødsfald som følge af korttidseksponering af ozon (akutte dødsfald) og som følge af langtidseksponering af partikelforurening (kroniske dødsfald).

 

Antal luftforureningsrelaterede for tidlige dødsfald for scenarier ved forskellige år

Emissionsår

2008/2010

2020

I Europa inkl. Danmark

504.000

409.000

Danmarks bidrag til de totale helbredseffekter i Europa (inkl. i Danmark)

2.510

1.420

Danmarks bidrag til de totale helbredseffekter i Europa (ekskl. i Danmark)

2.030

1.090

I Danmark som skyldes den totale luftforurening

2.750

2.200

Udlandets bidrag til de totale antal tilfælde i Danmark

2.270

1.870

Danmarks bidrag til Danmark

478

326

Danske menneskeskabte emissioner bidrager til ca. 480 for tidlige dødsfald i Danmark i basisscenariet for 2008/2010. Danmarks bidrag falder frem mod år 2020 til ca. 330 for tidlige dødsfald pga. faldende emissioner i Danmark.

Danske menneskeskabte emissioners bidrag til helbredseffekter i Europa uden for Danmark er opgjort til omkring 2.030 for tidlige dødsfald i 2008/2010. Danmarks bidrag vil falde til ca. 1.090 for tidlige dødsfald frem mod år 2020 pga. reduktion i emissionerne i Danmark.

De eksterne omkostninger i Danmark knyttet til den totale luftforurening er i basisscenariet 2008/2010 estimeret til omkring 23 mia. kr. faldende til ca. 18 mia. kr. i år 2020.

De samlede eksterne omkostninger relateret til helbredseffekter af luftforurening i Europa er i basisscenariet for 2008/2010 estimeret til ca. 4.200 mia. kr. faldende til ca. 3.500 mia. kr. i 2020.

Usikkerhed

I beregningerne er forudsat, at alle typer af partikler er lige skadelige, som er den bedste viden, vi har p.t. En væsentlig usikkerhed er forbundet med, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at medtage effekten fra sekundære organiske aerosoler (SOA), som vil bidrage yderligere til helbredseffekterne.  

Kontakt: Professor Jørgen Brandt, tlf. 8715 8522, jbr@envs.au.dk
              DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
              Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

              Seniorforsker Steen Solvang Jensen, tlf. 8715 8573, ssj@envs.au.dk
              DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
              Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

Helbredseffekter af grænseoverskridende luftforurening til og fra Danmark. Brandt, J., Christensen, J. H. & Jensen, S.S. 2015.  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 141

Sammenfatning  Summary  Hele rapporten i pdf-format (0,7 MB)