Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

Odense Kommune har fået kortlagt kilder til luftforurening til brug for overvejelser om fremtidige indsatser for at begrænse luftforurening. (Foto: Colourbx).

14.12.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening

Biler og brændeovne er de største kilder til luftforurening i Odense Kommune

Detaljerede opgørelser over kilderne til luftforurening og beregninger af, hvordan forskellige tiltag vil forbedre luftkvaliteten er udarbejdet for Odense Kommune.

Ny rapport afdækker kendt viden om potentielle helbredsrelaterede effekter hos beboere med bopæl tæt på husdyrhold forårsaget af udsættelse for gasser, bakterier, allergener  og partikler, der stammer fra landbrugsdriften. (Foto: Colourbox).

10.12.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

For tidligt at vurdere helbredseffekter af landbrugets luft-emissioner

En gennemgang af den videnskabelige litteratur viser, at der kan være en række helbredseffekter og lugtgener forbundet med emissioner fra større husdyrhold, men at der mangler konkrete studier af årsagssammenhængen mellem for eksempel ammoniakudledning og lungesygdomme. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet.

Google Street View bilen har målt luftkvaliteten i Købehavn i forbindelse med Air View-projektet. Fremover vil den køre rundt i Danmark uden kameratårn, men stadig spækket med avanceret måleudstyr. Og der vil stå Aarhus Universitet på den. Google har nemlig foræret den til universitetet. (Foto: Christian Radil, WEcreate).

28.11.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Google donerer luftmålebil til Aarhus Universitet

En Google-bil med avanceret måleudstyr giver nu forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi mulighed for at lave avancerede forsøg med mobile målinger af luftkvalitet.

27.11.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Iltforhold væsentligt forbedret i de danske farvande

I november blev arealet med iltsvind i de indre danske farvande markant mindre.

13.11.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fire bud på planlægning i det vestlige Kattegat

Torsk eller turister – eller begge dele? En ny analyse af mulighederne for planlægning af aktiviteter i den vestlige del af Kattegat viser bæredygtige muligheder for fremtidige aktiviteter i området.

Status over de danske ulve for 3. kvartal 2020 er netop udkommet. (Foto: Erik Hansen).

13.11.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Antallet af ulve i Danmark er forsat cirka 10

Mellem ni og elleve ulve befandt sig i Danmark i 3. kvartal i år. Det viser optagelser på vildtkameraer og DNA-spor fra ekskrementer og spytprøver fra nedlagte dyr, som indgår i den nationale overvågning af ulv.

En ny teknisk rapport udgør en vurdering af ændring i nitratudvaskning fra rodzonen og i fosforudledning til ferskvand i 2027 for udvalgte baselineelementer. Vurderingen viser et forventet fald i nitratudvaskningen for baselineelementerne atmosfærisk deposition, nedgang i det dyrkede areal, skovrejsning og øgede udbytter og ændringi den økonomisk optimale norm frem mod 2027. (Foto: Kathe Møgelvang).

04.11.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nye baselinescenarier for fosfor og nitrat frem mod 2027

En ny rapport fremskriver udvaskningen af nitrat fra rodzonen og fosforudledning til søer og åer for udvalgte baselineelementer for perioden 2019-2027. Effekterne af forskellige scenarier for udvikling i landbrugsproduktion og nedgang i det dyrkede areal, mere skov, større arealer med økologisk dyrkning, mindre tilførsel af kvælstof fra atmosfæren…

Ny rapport beskriver iltsvindet i de danske farvande i oktober i år som værende blandt de væste i 20 år. (Foto: Peter Bondo/AU).

30.10.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Intenst iltsvind truer livet i de indre danske farvande

Iltsvindet i de indre danske farvande er fortsat på et af de højeste niveauer siden 2008. Mange steder på den danske havbund er der fortsat iltfrit i bundvandet, og i flere områder er der sket frigivelse af giftige svovlbrintforbindelser fra havbunden.

Kortlægningen af tabet af fosfor til vandmiljøet i Danmark er resultatet af et treårigt, internationalt forskningsprojekt. (Foto: Colourbox).

28.10.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kort over Danmarks tabte fosfor

Nyt ”Danmarkskort” over fosfortab skal vise, hvor der er de bedste muligheder for at beskytte vandmiljøet. Tab af fosfor til vandmiljøet via forskellige kanaler er blevet kortlagt og forskellige typer af vandområders følsomhed er undersøgt i et internationalt forskersamarbejde.

Kamchatkakrabben (Paralithodes camtschaticus) kan veje op til 15 kilo og måle to meter fra klospids til klospids. (Foto: Colourbox).

26.10.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Klimaforandringer øger risikoen for invasive arter i havet ved Grønland

Øget skibstrafik og højere temperaturer i havet giver risiko for flere invasive arter i det arktiske havmiljø. Disse arter kan gribe afgørende ind i de følsomme arktiske økosystemer til skade for naturen og det lokale fiskeri.

Tårnby Kommune er nabo til både Øresundsbroen og Københavns Lufthavn. Forskere har nu givet et bud på, hvordan partikelforurening fra trafikken og andre kilder til kan overvåges i Tårnby. (Foto: Colourbox).

23.10.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Forslag til program for kortlægning af partikelforurening i Tårnby Kommune

Kortlægning af luftforureningen i Tårnby Kommune kan give ny viden om luftkvaliteten for kommunens indbyggere. En ny rapport beskriver metoder og muligheder med målestationer, kildeopgørelser og modelberegninger af luftkvaliteten og helbredseffekter, som kan indgå i kommunens arbejde med at forbedre luftkvaliteten.

Der var ifølge et nyt notat fra forskerne bag den nationale ulveovervågning 10 ulve i Danmark ved udgangen af 2. kvartal i år. (Foto: Niels Anders Bak).

07.10.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ingen danske ulveunger i år

Antallet af ulve i Danmark har ligget stabilt på ca. 10 i de første to kvartaler af 2020. Mod forventning er der ikke kommet nye unger i 2020, selv om ulveparret i Ulfborg viste tegn på at gøre klar til at få hvalpe.

De indre danske farvande er ramt af udbredt, kraftigt iltsvind til skade for dyr og planter i havet. (Foto: Peter Bondo).

02.10.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Store havområder ramt af kraftigt iltsvind

Iltsvindet i september i år er blandt de mest kritiske, som er registreret siden årtusindskiftet. Mange steder på den danske havbund er der iltfrit i bundvandet, og i flere områder er der sket frigivelse af den giftige gas svovlbrinte fra bunden.

Bestanden af bramgæs er vokset nærmest eksplosivt. (Foto: Colourbox).

16.09.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny viden skal sikre afgrøder mod gæs

En række bestande af gæs i hele Nordvesteuropa har været i kraftig vækst de senere årtier og giver anledning til problemer især i forhold til landbrugsinteresser, men også flysikkerhed og økosystemer mærker trykket fra de mange gæs.

14.09.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Techs myndighedsrådgivning opnår ISO 9001-Certificering

Efter tre års ihærdig indsats har Faculty of Technical Sciences, Tech, nu opnået dokumentation for høj kvalitet i sin myndighedsrådgivning: Fakultetets myndighedsrådgivning - herunder DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - blev i sidste uge, som det første universitet i landet inden for netop myndighedsrådgivning, certificeret efter den…

28.08.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Store områder ramt af alvorligt iltsvind

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande var i august dobbelt så stort som på samme tid sidste år.

21.08.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Potentielle fejl i nedbørsdata

Analyser og målinger viser, at der sandsynligvis har været mere regn over Danmark de senere år end hidtil opgjort. Det kan blandt andet få betydning for viden om, hvor mange næringsstoffer, der udvaskes til havet. I et nyt notat viser forskere fra DCE og GEUS, at der ser ud til at være et brud i nedbørsdataserier omkring 2011.

Brun pletvinge på en blåhat. (Foto: Christian Kjær).

18.08.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Færre insekter i Danmark

Danske insekter mangler levesteder, føde og er udsatte for forurening. Ny rapport giver anbefalinger til at vende udviklingen.

Regvejrsdata fra DMI har vist sig at underestimere mængden af nedbør. (Foto: Colourbox).

15.08.2020 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Fejl i nedbørsdata

Underestimering af nedbøren over Danmark kan påvirke beregningen af udvaskning af kvælstof.

De nye anbefalinger til at holde afstand til ynglende ulve er med til at sikre hvalpenes muligheder for at overleve. Hvalpen på billedet er fra 2019. Foto: Vildtkamera, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi/ Naturhistorisk Museum Aarhus.

01.07.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Afstand skal beskytte ulvehvalpe

Nye anbefalinger for regulering af færdsel omkring ulvehier i yngletiden for at beskytte små hvalpe mod forstyrrelser.

Partikelforureningen over Danmark er faldet, viser nyt statusnotat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. (Foto: Colourbox).

28.05.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Dansk luftforurening i relation til menneskers sundhed

Danmark er foran målsætningerne fra EU, når det gælder om at nedbringe sundhedsskadelig partikelforurening.

Kameraer forbundet med neuralt netværk. (Foto: DCE/Kim Bjerge).

04.05.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Insekter i Aarhus midtby genkendt af neurale netværk

Kunstig intelligens har potentiale i naturovervågningen, viser ny rapport.

Mindre luftforurening fra vejtrafik vil kunne aflæses i antallet af for tidlige dødsfald og sygedage. (Foto: DCE/Thomas Ellermann)

27.04.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Reduceret forurening fra vejtrafik under coronakrisen giver færre for tidlige dødsfald og sygedage i Danmark

Markant lavere luftforurening fra vejtrafik vil give tusindvis af færre sygedage og et fald i antallet af for tidlige dødsfald, viser nyt notat.

Den mindre trafik som følge af tiltagene mod corona-virus giver målbart renere luft. (Foto: Thomas Ellermann).

27.03.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kampen mod corona-virus giver renere luft

Koncentrationen af sundhedsskadelige kvælstofoxider i landets største byer er næsten halveret.

Den nordjyske ulv er en hanulv, som i et par år nu har holdt til i Råbjerg-reviret. (Foto: DCE/ Naturhistorisk Museum, Aarhus).

17.03.2020 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Status over den danske ulvebestand for 4. kvartal 2019

Der opholdt sig tolv ulve i Danmark i løbet af 4. kvartal i 2019. Fire enlige hanner, parret i Ulfborg og deres seks hvalpe udgjorde den danske ulvebestand i årets sidste måneder.

Viser resultater 26 til 50 ud af 474

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste