2018

22. april 2018: Giftige og skadelige alger. Hans Jakobsen. 7 s.

8. marts 2018: Indicators for ecological status of angiosperms and charophytes in Danish coastal waters. Jacob Carstensen & Dorte Krause-Jensen. 24 s.

28. februar 2018: Kildeopgørelse for H.C. Andersens Boulevard i 2016. Steen Solvang Jensen og Matthias Ketzel. 8 s.

28. februar 2018: Beregning af måltal og fugledage for havdykænder i seks Fuglebeskyttelsesområder. Ib Krag Petersen, Preben Clausen og Rasmus Due Nielsen. 9s.

27. februar 2018: Pilotprojekt: Sporing af forekomst af odder, Lutra lutra, ved anvendelse af eDNA. Liselotte Wesley Andersen, Bjarne Søgaard, Ole R. Therkildsen, Aksel Bo Madsen. 13 s.

26. februar 2018: Betydningen af oxidationsmetode for målinger af total kvælstof og total fosfor i marine prøver. Jacob Carstensen, Martin Mørk Larsen, Jesper P. Christensen og Karen Timmermann. 38 s.

19. februar 2018: Honningbiers effekt på vilde bier i naturområder. Morten Strandberg, Beate Strandberg og Rasmus Ejrnæs. 5 s.

19. februar 2018: Sammenstilling af vandkemiske nøgleparametre og oplandsanvendelse med naturtilstand i næringsrige habitatsøer (naturtype 3150) <5 ha. Liselotte Sander Johansson, Bjarne Moeslund, Martin Søndergaard & Ane Kjeldgaard. 26 s.

14. februar 2018: Sæler i ferskvand. Anders Galatius og Jonas Teilmann. 8 s.

6. februar 2018: Historiske observationer af makroalger og andre blomsterplanter end ålegræs i danske kystområder. Signe Høgslund, Jacob Carstensen, Dorte Krause-Jensen. 47 s.

2. februar 2018: Nordvandet; Økologi, sårbarhed og mulig fremtidig forvaltning. Tom Christensen, Anders Mosbech, Kasper Lambert Johansen, David Boertmann, Daniel Spelling Clausen, Tenna Boye & Fernando Ugarte. 53 s.

1. februar 2018: Bidrag til det faglige grundlag for Artikel 17-vurderingen efter Habitatdirektivet. Rasmus Ejrnæs, Bettina Nygaard & Christian Damgaard. 10 s.

25. januar 2018: Antal og placering af små fyringsanlæg i Danmark. Ole-Kenneth Nielsen & Marlene Plejdrup. 25 s.

16. januar 2018: Metodiske tilgange til at undersøge mulige stress-effekter af ulv på husdyr. Peter Sunde, Janne Winther Christensen & Margrethe Therkildsen. 9 s.

15. januar 2018: Status for viden om dumpet ammunition/krigsgas fra 2. verdenskrig. Hans Sanderson og Patrik Fauser. 10 s.