Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vand

VAND

Aarhus Universitets indsats

Aarhus Universitet varetager fagdatacenterfunktionen for overvågning af vandmiljøet i ferskvand og marine områder og står selv for overvågningen af de danske havområder, mens Naturstyrelsen står for overvågningen af ferskvand, fjorde og de indre marine områder. Forskere på Aarhus Universitet forsker i omsætning og effekter af kvælstof og fosfor, effekter af udvalgte miljøfremmede stoffer, bæredygtig udnyttelse af vandets ressourcer, havpattedyr og genopretning af søer og vandløb. Vi undersøger også, hvordan drivhuseffekten vil påvirke vandmiljøet og opbygger matematiske modeller, som kan bruges til at fremskrive udviklingen.

Rådgivning

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi rådgiver myndigheder og andre om faglige problemstillinger i forbindelse med forvaltning af overfladevand og marine ressourcer via rammeaftalen mellem Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet.

Inden for emnet Vand rådgiver DCE Miljøministeriet om følgende emner:

  • Næringsstof- og pesticidbelastning af ferskvands-økosystemer
  • Klimaændringers effekt på ferskvands-økosystemer
  • Naturgenopretning af vandløb, søer og ådale
  • Miljømonitering i ferskvand
  • Økologisk modellering af havmiljøet
  • Biologiske indikatorer og forvaltnings-modeller for havmiljøet
  • Klimaeffekter i marine områder i Danmark og i Arktis

DCE tilbyder serviceydelser og rådgivning til øvrige offentlige og private kunder indenfor alle vores ekspertiseområder. Alle konsulentydelser er baseret på internationalt anerkendt forskning.

Her finder du yderligere oplysninger om DCE's rådgivning.