Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Natur

NATUR

Væsentlige problemer

Mangfoldigheden af dyr og planter påvirkes af menneskelige aktiviteter og adfærd.

Aarhus Universitets indsats

Aarhus Universitet følger udviklingen for udvalgte dyr og planter i Danmark og i arktiske områder. Aarhus Universitet opbygger modeller for udviklingen i dyrebestande og deres vekselvirkning med naturtyper og menneskelige aktiviteter. Formålet med modellerne er at udarbejde operative redskaber til brug i naturforvaltningen inden for: naturkvalitet, jagt- og vildtforvaltning, skove, arealanvendelse, landskaber, effekter af vindmølleparker, naturtyper. Aarhus Universitet fungerer som Fagdatacenter for biodiversitet og terrestrisk natur

Forskning

Forskning i natur og biodiversitet foregår især i Institut for Bioscience i følgende sektioner:

Rådgivning af Miljøministeriet

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi rådgiver myndigheder om forvaltning af natur og biodiversitet, bl.a. via rammeaftalen mellem Aarhus Universitet og Miljøministeriet.

Inden for emnet Natur rådgiver DCE Miljøministeriet om følgende emner:

  • Vurdering af naturtilstand og biodiversitet
  • Integrerede effekter fra humane og naturgivne påvirkninger
  • Biodiversitet i vandløb, søer og ådale
  • Havets natur-ressourcer og naturgenopretning
  • Arktisk natur, miljø og økosystemer
  • Vandfugle og Havpattedyr
  • Jagt- og vildtforvaltning

Øvrig rådgivning

DCE tilbyder serviceydelser og rådgivning til øvrige offentlige og private kunder indenfor alle vores ekspertiseområder. Alle konsulentydelser er baseret på internationalt anerkendt forskning.

Her finder du yderligere oplysninger om DCE's rådgivning.