Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye scenarier for skibes forurening i Arktis

Renere brændstof og effektive motorer mindsker forureningen fra skibstrafik i det arktiske område.

16.01.2018 | Michael Strangholt

Med den øgede globale opvarmning kan forureningen fra skibstrafikken i Arktis risikere at stige, fordi isen smelter og det dermed bliver muligt at sejle ad nye ruter ved Nordpolen. I fremtiden vil miljøpåvirkningerne fra flere mulige skibstransporter blive afgjort af, hvilke miljøregler der kommer til at gælde for de fartøjer, der sejler i Arktis.

Ved at sejle øst eller vest om Nordpolen, kan skibe spare både tid og brændstof. I sommeren 2013 var det en historisk begivenhed, da bulkcarrieren M/S Nordic Orion sejlede igennem Nordvestpassagen med en last kul på 73.500 tons på vej fra Vancouver i Canada til Finland. Ruten gennem Nordvestpassagen er 1000 sømil (ca. 1850 km) kortere end den konventionelle rute igennem Panama kanalen, hvilket medførte kortere sejltid og en brændstofbesparelse på ca. 80.000 USD – og dermed også en mindre udledning af partikler og klimaskadelige gasser globalt

I en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet beskriver forskere, hvordan de seneste års udvikling i udledninger fra skibe har formet sig, og hvordan forskellige mulige tiltag fremover vil påvirke mængden af forurenende stoffer.

Skibe er en af de vigtigste kilder til emissioner i det arktiske område, og forskerne har i rapporten ”Emissions from shipping in the Arctic from 2012-2016 and emission projections for 2020, 2030 and 2050” vist dels udviklingen af skibenes udledninger de senere år, dels opstillet scenarier for udviklingen frem mod år 2050.

Opdaterede beregninger fra Arktis viser, at udledningen af svovldioxid (SO2) og black carbon (BC) fra skibstrafik er faldet siden 2015, hvor der kom nye regler for indholdet af svovl i brændstoffet på de skibe, der sejler i den del af området, der er et svovlemissionskontrolområde - et såkaldt ”SECA”.

Sort is
En særlig klimaeffekt som bla. stammer fra skibstrafik er, at kulstofpartikler fra skibenes udstødning forhindrer udstrålingen af varme fra solen. Udledningerne fra skibenes skorstene af Black Carbon (BC) er i denne sammenhæng interessant, idet BC bidrager til den globale opvarmning, især ved sværtning af overflader der hindrer refleksion af sollys i de arktiske egne.

Det karakteristiske for skibenes emissioner er, at de bliver udledt i nærområdet og at udledningen sker i lav højde. Dermed bliver mængden af partikler, der ophobes lokalt relativ stor fra skibene der sejler i det arktiske område, set i forhold til hvor meget forurening skibene udleder.

 

På trods af en øget skibsaktivitet er der sket et fald i udledningerne af Black Carbon siden 2014. Ifølge rapporten skyldes den mindre udledning af Black Carbon, at mange skibe - på grund af krav om mindre svovlindhold i brændstoffet – er gået fra at bruge fuelolie til marin diesel, marin gas, eller lignende skibsbrændstoffer i den del af det arktiske område, der er et svovlemissionskontrolområde.

Læs mere i rapporten Emissions from shipping in the Arctic from 2012-2016 and emission projections for 2020, 2030 and 2050” 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst seniorrådgiver Morten Winther, mwi@envs.au.dk, eller +45 87158578.

 

 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen