Nye beregninger af fejlbehæftede kvælstof- og fosforanalyser

Modeller til korrektion af analyserede koncentrationer af total kvælstof og total fosfor.

26.02.2018 | Michael Strangholt

I år er rapporteringen af miljøtilstanden i 2016 (NOVANA) blevet udskudt, da det har vist sig, at målinger af næringsstofkoncentrationer i ferskvand og havvand har været fejlbehæftede. NOVANA-rapporterne bliver normalt offentliggjort i en samlet pakke, men for 2016 sker det efterhånden som delrapporterne bliver færdiggjort, da den samlede NOVANA-rapport er forsinket på grund af laboratoriefejl hos Miljøstyrelsens leverandør.

På den baggrund har Miljøstyrelsen bedt DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet vurdere, om det er muligt at korrigere de fejlbehæftede laboratorie-analyser fra 2016 og starten af 2017 af koncentrationerne af total kvælstof og total fosfor. Til brug for disse vurderinger har der været gennemført et program, hvor den samme vandprøve er blevet analyseret med to forskellige metoder - henholdsvis med ultraviolet bestråling og opvarmning i autoklave.

Forskere på har nu undersøgt mulighederne for at genoprette analyserne. Ved at regne på prøver udtaget i vandløb, søer og drænvand til test af to analysemetoder, er der opstillet modeller til korrektion af analyserede koncentrationer af total kvælstof og total fosfor for ferskvandsprøver analyseret i 2016 og første kvartal af 2017.

Der blev til analyse af prøver fra vandløb og søer anvendt den samme metode i årene 2010-14 som i 2016, men af et andet laboratorium. Det har ikke været muligt med det foreliggende datagrundlag at genoprette data fra disse år.

For de marine områder (havvand) er der konstateret systematiske afvigelser i laboratorieanalyserne siden 2010. Miljøstyrelsen har bedt DCE om en vurdering af den systematiske afvigelse, der siden 2010 er sket ved at anvende UV-metoden frem for autoklavemetoden ved analyse af marine næringsstofprøver i det danske overvågningsprogram.

Resultaterne af forskernes beregninger og vurderinger af anvendelsen af de forskellige laboratorieanalysemetoder er udgivet som henholdsvis en teknisk rapport (for ferskvand) og et notat (for marine prøver). Et engelsksproget resumé af notatet for marine prøver vil også være tilgængeligt.

Læs den tekniske rapport: ”Genopretning af fejlbehæftede kvælstof- og fosforanalyser” her.
For yderligere oplysninger, kontakt venligst seniorforsker Søren Erik Larsen, Institut for Bioscience, sel@bios.au.dk, tlf. +4530183156.

Læs notatet: ”Betydningen af oxidationsmetode for målinger af total kvælstof og total fosfor i marine prøver” her.
For yderligere oplysninger, kontakt venligst professor Jacob Carstensen, Institut for Bioscience, jac@bios.au.dk, tlf. +4526701387.

 

 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen