Modeller til fremtidens vandplaner

Opdaterede modelberegninger skal danne grundlag for de danske vandplaner fra 2021.

30.06.2017 | Michael Strangholt

DCE har i maj 2017 udgivet rapporten “Development of models and methods to support the establishment of Danish River Basin Management Plans”, som præsenterer det videnskabelige grundlag for fastlæggelse af miljømålene i de danske vandområdeplaner.

Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet og DHI på bestilling fra Miljø- og Fødevareministeriet. Grundlaget for rapporten bygger på en række målinger fra det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur, som efterfølgende er modelleret for at foretage fremskrivninger, med henblik på hvordan man kan opnå en række politisk bestemte miljømål.  

Disse beregnede indsatsbehov og målbelastninger er for en række områder bestemt med to forskellige modeller (DHI's og AU's), som viser samstemmende resultater, hvilket indikerer, at de estimerede indsatsbehov er velbestemte. Der vil imidlertid altid være usikkerhed på de estimerede værdier, hvilket betyder at ”det sande” indsatsbehov både kan være større eller mindre end det estimerede.

Rapporten tager højde for for en tidligere fremsat kritik af de oprindeligt anvendte metoder til usikkerhedsberegninger. I 2015 pointerede forskere fra DTU Compute en fejl i de anvendte statistiske beregningmetoder, som Aarhus Universitet og DHI anvendte i arbejdet med usikkerhedsberegninger for modellerne for fremskrivningerne. 

DTU Compute har ved en bedre metode genberegnet usikkerheden på godt 13 procentpoint under antagelse af, at vandområderne er uafhængige. Dette er indarbejdet i den aktuelle rapport.

Overordnet set rokker den ændrede usikkerhedsberegning ikke ved resultaterne, som blandt andet viser, at der er stor enighed mellem de to anvendte modeller. Usikkerhedsberegningen foretaget af DTU Compute understøtter dette. 

Læs hele rapporten her.

For yderligere oplysninger kontakt venligst institutleder Peter Henriksen, Institut for Bioscience, tlf.: +4587158557, email: pet@bios.au.dk

 

 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen