Menneskeskabte søer er i god tilstand

Udtjente grusgrave får nyt liv som velfungerende biotoper.

08.08.2017 | Nanna Bliksted Lange

I Danmark udgraves der hvert år mellem 18 og 35 millioner kubikmeter råstof, især i form af sand og grus. For at udnytte ressourcen bedre, bliver disse grusgrave ofte udgravet under grundvandsspejlet. De udtjente grusgrave ender derefter som søer, der går under fællesbetegnelsen ”råstofsøer”.

Nu viser nye screeningsundersøgelser fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, at disse søer generelt er næringsfattige og med en god vandkvalitet. I rapporten ”Danske råstofsøer – vandkvalitet og biologisk tilstand”, beskriver M. Søndergaard og T. L. Lauridsen forholdene i en række søer i region Midtjylland, Hovedstaden og Syddanmark.

Undersøgelserne blev til for at vurdere naturkvaliteten, der bliver skabt, når man udvinder råstoffer under grundvandsspejlet. Denne viden kan senere anvendes i arbejdet med råstofplanlægning.  

Undersøgelserne, som blev udført i 2016, peger på, at søerne hurtigt er blevet velegnede som levesteder for en række dyre- og plantearter. De næringsfattige søer giver få planktonalger og klart vand, hvilket giver gode levemuligheder for undervandsplanter.  

Af de 35 undersøgte eksempler havde alle søerne undervandplanter, såsom kruset vandaks og kredsbladet vandranunkel, men fordi flere af de kunstige søer er meget dybe, er det ikke hele bundarealet, der er dækket til.

33 af søerne havde fiskebestande, dog bestående af få arter pr. sø. De mest almindelige fisk var skaller og aborrer, men i flere af søerne var der udsat regnbueørreder og karper.

Der var ikke tale om større mængder af hver art, hvilket kan tyde på begrænsede fødekilder.

Forskerne bag rapporten anbefaler dog, at der ikke udsættes fisk i de mindre søer af hensyn til blandt andet paddeyngel. Samtidigt kan det være en god ide at lade flere af de lavvandede søer være uden fisk, da det fremmer væksten af undervandsplanter.

 

Læs rapporten her

For yderligere information, kontakt Martin Søndergaard:

ms@bios.au.dk

Fastnet: +4587158995

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Bioscience