Luftkvaliteten i byerne forbedret i de seneste årtier

EU’s grænseværdi for sundhedsskadelig kvælstofdioxid blev i 2012 målt overskredet på blot én enkelt gadestrækning, H.C. Andersen Boulevard i København, mens forureningen med partikler i ingen af landets fire største byer er målt til at overstige EU’s grænseværdier.

21.10.2013 | Steen Voigt

biltrafik

Antallet af partikler i luften er som nævnt ligeledes reduceret især som følge af lavere svovlindhold i brændstof og gennem indførelse af partikelfiltre. Foto: AU Foto

Antallet af partikler i luften har generelt været faldende siden 2002. Det viser den årlige rapport for overvågningsprogrammet for luftkvalitet i danske byer fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Programmet, som DCE udfører for Miljøstyrelsen og i samarbejde med København, Aarhus, Aalborg og Odense kommuner, baserer sig på målinger ved ni målestationer placeret i de fire største danske byer samt ved to baggrundsmålestationer udenfor byerne. Målingerne kombineres med modelberegninger udført med DCE’s luftkvalitetsmodeller.

Seniorforsker Thomas Ellermann, DCE, der leder overvågningsprogrammet, oplyser, at der fortsat i 2013 måles forhøjede koncentrationer af kvælstofoxid på H.C. Andersens Boulevard, der er en af landets mest trafikerede gadestrækninger i byerne.

”Vi søger for øjeblikket for Miljøstyrelsen at udrede årsagen eller årsagerne til disse forhøjede kvælstofdioxid-koncentrationer på H.C. Andersens Boulevard,” siger Thomas Ellermann.

Modelberegninger af luftens indhold af kvælstofoxid på udvalgte gadestrækninger i København og i Aalborg viser imidlertid, at grænseværdien overskrides for flere hovedfærdselsårer i hovedstaden, men for ingen gadestrækninger i Aalborg.

Reduceret luftforurening 

Luftkvaliteten i byerne er blevet målt siden 1982, og for flere forurenende stoffer har målingerne vist store reduktioner i de seneste årtier som følge af nationale og internationale reguleringer af disse stoffer. Det gælder bl.a. for kulilte, benzen, toluen, flere tungmetaller som bly og for svovldioxid.

Antallet af partikler i luften er som nævnt ligeledes reduceret især som følge af lavere svovlindhold i brændstof og gennem indførelse af partikelfiltre.

Andre hovedresultater fra 2012-overvågningen

Partikler: I 2012 var der ingen målestationer, hvor årsmiddelværdierne for luftens indhold af partikler mindre end 10 µm (PM₁₀) overskred grænseværdien for den årlige middelværdi for PM₁₀. Ej heller blev antallet af overskridelser af den daglige middelværdi for PM₁₀ (50 µg/m³ må ikke overskrides mere end 35 gange årligt) overskredet ved nogen målestation i måleprogrammet.

Indholdet af partikler mindre end 2,5 µm (PM₂,₅) overskred ikke de kommende grænseværdier, som skal overholdes fra 2015. 

Antallet af partikler mellem 6 og 700 nm var omkring 14.000 partikler per cm³ på gademålestationen H.C. Andersens Boulevard, mens det var betydeligt mindre i by- og landbaggrund. Antallet af partikler er faldet betydeligt siden 2002.

Ozon: Der er ikke fastsat egentlige grænseværdier for ozon (O₃), men kun "målværdier" og ”langsigtede mål” (hensigtsværdier). Der var i 2012 ingen overskridelser af målværdierne for beskyttelse af sundhed. mens de langsigtede mål blev overskredet på alle bybaggrunds- og landstationerne. Tærsklen for information af befolkningen om høje ozonniveauer (timemiddel 180 µg/m³) blev overskredet én gang i 2012.

Øvrige stoffer: De øvrige målte stoffer findes udelukkende i koncentrationer under grænseværdierne.

Om programmet 

I programmet måles luftforurening af betydning for sundheden i overensstemmelse med EU’s luftkvalitetsdirektiver, herunder koncentrationerne af svovldioxid (SO₂), kvælstofoxider (NOx/NO₂), partikelmasse (PM₁₀ og PM₂,₅), partikelantal, benzen (C₆H₆) og toluen (CH₃), kulilte (CO), ozon (O₃), udvalgte tungmetaller (f.eks. bly, arsen, cadmium, kviksølv, nikkel) og polyaromatiske kulbrinter (PAH) samt udvalgte flygtige kulbrinter (VOC), der kan føre til dannelse af ozon. Målingerne og modelberegningerne anvendes til at vurdere om EU’s grænseværdier for luftkvalitet er overholdt.

Programmets årlige rapporter beskriver udviklingen i koncentrationerne. Samtidig tjener resultaterne som grundlag for vurdering af kilderne til luftforureningen, vurdering af effekt af reduktionstiltag og som grundlag for en række videnskabelige undersøgelser, f.eks. vurdering af små partiklers effekt på sundheden.

Der er fastsat grænse- og målværdier for flere af de målte stoffer. Grænseværdierne skal være overholdt fra 2005, 2010 eller 2015 alt efter, hvilke stoffer der drejer sig om. En detaljeret beskrivelse af gældende mål- og grænseværdier og deres gennemførelse findes i en bekendtgørelse fra Miljøministeriet (Miljøministeriet 2010).

Kontakt: Seniorforsker Thomas Ellermann, tlf. 8715 8526, tel@dmu.dk 
              DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
              Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2012. Ellermann, T., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Jansen, S., Massling, A. & Jensen, S. S. 2013. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 62 pp.  Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy. No. 67.

Summary Sammenfatning Full report in pdf (1,85 MB)

 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen
Tags: Atmospheric pollution, urban pollution, nitrogen compounds, ozone, sulphur compounds, heavy metals, volatile organic pollutants, dispersion models and measurements.