Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Foreløbig opgørelse af kvælstoftilførslen til havområder

Lavere afstrømningskorrigeret udledning af nitrat i 2016

23.11.2017 | Michael Strangholt

Nye beregninger viser mindre nitrat i de danske vandløb i 2016 end i de fire foregående år. Der er tale om såkaldt afstrømningsnormaliserede tal, hvor forskere har indregnet effekten af nedbør i de forskellige år for at kunne sammenligne udvikling i mængde af kvælstof (N), der strømmer med vandløb ud i fjordene og til de indre farvande.

Det er beskrevet i et nyt notat af forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet på baggrund af en bestilling fra Miljøstyrelsen.

I år er rapporteringen af miljøtilstanden i 2016 (NOVANA) blevet udskudt, da det har vist sig, at målinger af de organiske næringsstofkoncentrationer i ferskvand og havvand foretaget af ALS laboratoriet er fejlbehæftede og ikke umiddelbart kan anvendes. Aarhus Universitet afrapporterer årligt på vegne af Miljø- og Fødevareministeriet miljøtilstanden i naturen omkring os.

Trods de manglende data har Miljøstyrelsen anmodet DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi om en vurdering af de foreløbige resultater for udledningen af kvælstof frem til og med 2016. DCE har i den forbindelse udarbejdet notatet ”Nitrat N-udledning for typeoplande og havbelastningsoplande med målt kontinuert tidsserie 1990-2016”.

På grund af de fejlbehæftede data er det ikke muligt som normalt at beregne en samlet kvælstoftransport fra hele Danmark til kystvande, men kun en beregning af nitratandelen af kvælstoftransporten, som ifølge Miljøstyrelsens oplysninger ikke er fejlbehæftet. Derudover kan transporten på nuværende tidspunkt kun beregnes for knap 40 % af Danmarks areal. De endelige beregninger af den totale kvælstof-transport til kystvande vil blive foretaget og forventes afrapporteret i foråret 2018.

Analyserne af nitrat-transporten fra de undersøgte landområder viser, at den aktuelle nitrat-transport i 2016 var omtrentlig på niveau med årene 2012-14, mens nitrat-transporten i 2015 var højere - sandsynligvis pga. megen nedbør. Kvælstoftransporten varierer betydeligt fra år til år, hvorfor det kræver en længere årrække for at kunne vurdere om udviklingen er statistisk signifikant.

Nitrat og havmiljøets tilstand
I sidste uge kom det frem, at koncentrationen af klorofyl i havet i 2016 var højere end i 2015 og nu er steget de sidste tre til fire år. Klorofyl er et mål for mængden af alger i vandet og en vigtig pegepind for havmiljøets tilstand, da flere alger giver uklart vand og forøger risikoen for iltsvind. Overordnet er algemængden bestemt af tilførslerne af næringsstoffer fra land.

De høje værdier for klorofyl i 2016 skyldes en meget høj nedbør fra november 2015 til februar 2016, som skyllede mange næringsstoffer fra markerne og ud i havet. Samtidig bidrog ulykken på Dan Gødnings A/S tankanlæg i Fredericia med en betydelig mængde ekstra kvælstof. Samlet tilførtes der derfor rigtig mange næringsstoffer til havmiljøet, inden algernes vækstsæson startede i 2016.

Senere i 2016 bliver det mere tørt, og den samlede tilførsel af nitrat til havmiljøet – data for total kvælstof og fosfor er ikke tilgængelige endnu – for 2016 blev derfor ikke så høj som de foregående år. Ser man kun på kalenderåret 2016, er der derfor ikke en tæt kobling mellem tilførsler af nitrat og havets miljøtilstand. Denne kobling er dog stadig tilstede, når man medtager 2015, og generelt gælder det, at miljøtilstanden i dansk fjorde og kystnære havområdet styres af danske landbaserede tilførsler af næringsstoffer.

Opgørelsen af N-transport for 2016 er imødeset med meget stor interesse, fordi 2016 er det første år, hvor der eventuelt kan være en effekt på N-transport af landbrugets merforbrug af kvælstofgødning, som blev tilladt, da Fødevare- og Landbrugspakken blev vedtaget i 2016. Reelt er det kun målinger i den sidste halvdel af kalenderåret 2016, der kan dække en respons på gødning givet til afgrødevæksten for 2016. Eventuelle forsinkelser i efterårs- og vinterafstrømningen vil yderligere kunne forsinke responsen.

Læs notatet ”Nitrat N-udledning for typeoplande og havbelastningsoplande med målt kontinuert tidsserie 1990-2016”. 

For yderligere oplysninger om afstømning fra oplande, kontakt venligst seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiesen, Institut for Bioscience på telefon +4529791813 eller email: gbm@bios.au.dk

For oplysninger om havmiljø, kontakt venligst professor Stiig Markager, Institut for Bioscience på tlf.   +4561710081 eller email: markager@bios.au.dk 

 

 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen