Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Blæst forværrede lokalt iltsvind i september

Iltsvindets udbredelse og styrke i de danske farvande var i september på niveau med de seneste år, men nogle områder oplevede en markant forværring af iltforholdene siden august. Det fremgår af iltsvindsrapporten for september fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

27.09.2012 | Steen Voigt

Døde fisk

Iltsvindet i september har ført til fiskedød i flere områder. Her ses døde småfisk ved Vemmingbund ved Sønderborg. Foto: Morten Søndergård Nielsen, Sønderborg Kommune.

Rapporten viser, at det sydlige Lillebælt og omgivende farvande herunder Det Sydfynske Øhav blev specielt hårdt ramt med udvikling af svovlbrinte og fiskedød i Aabenraa Fjord, Vemmingbund ved Sønderborg, den indre del af Flensborg Fjord og Ærøbassinet. Fiskedøden skyldtes formodentlig, at fralandsvind har presset iltholdigt overfladevand ud af områderne og dermed forårsaget en modsatrettet strøm af iltfattigt bundvand. På den måde kan blæsende vejr forværre iltsvindssituationen i mere lukkede farvande.

I flere farvande herunder Limfjorden har den tiltagende vind i løbet af september forbedret iltforholdene.

Iltsvindsarealet midt i september var i 2012 lige som i 2011 og 2010 lavt sammenlignet med perioden 2006-2009.  Men en væsentlig større andel af iltsvindarealet var påvirket af kraftigt iltsvind i 2010-2012 (40-65 procent) sammenlignet med 2006-2009 (10-35 procent), viser rapporten.

iltsvindskort september 2012

Kortet viser de stationer, hvor iltforholdene er undersøgt af danske, svenske og tyske institutioner i september 2012. For hver station vises det lavest registrerede iltindhold kategorisereret som > 4 mg/l (ikke iltsvind), 2-4 mg/l (iltsvind) eller 0-2 mg/l (kraftigt iltsvind).

 

Modelleret iltsvind september 2012

Udbredelse af iltsvind modelleret ud fra målinger foretaget 10.-21. september 2012. Gul indikerer iltsvind (2-4 mg/l) og rød kraftigt iltsvind (0-2 mg/l).

 

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi offentliggør årets resterende iltsvindsrapporter 26. oktober og 30. november.

Kontakt: Seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 8715 8805, jwh@dmu.dk
              DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
              Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Iltsvind i de danske farvande september 2012. DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. 22 sider.
Oversigten er udarbejdet af Institut for Bioscience, Aarhus Universitet i samarbejde med Naturstyrelsens decentrale enheder i Aalborg, Aarhus, Ringkøbing, Ribe, Odense, Nykøbing F og Roskilde samt Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), Bohuskustens Vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen i Hallands Län, NV Skånes Kustvattenkommitté, Öresunds Vattenvårdsförbund og Sydkustens Vattenvårdsförbund samt Landesamt f. Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland. Grundlaget for rapporten er Naturstyrelsens målinger af iltindholdet i danske farvande og SMHI’s iltmålinger i åbne farvande, samt de svenske läns og vattenvårdsförbunds iltmålinger i svenske kystvande og tyskernes iltmålinger i de nordtyske kystnære områder.

Iltsvindsrapporten

 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen
Tags: Iltsvind, iltsvindsrapport, fiskedød