Bedre kontrol af udledninger fra ferskvandsdambrug

Ny rapport er en del af den faglige baggrund for en ny bekendtgørelse om udledninger fra dambrug.

22.12.2016 | Michael Strangholt

Den ny bekendtgørelse om udledninger af kvælstof og organisk stof fra dambrug træder i kraft den 1. januar 2017, og nu offentliggør DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi de faglige beregninger og modeller bag dele af bekendtgørelsen.

I rapporten ”Ny kontrolmetode for udledninger fra ferskvandsdambrug” beskriver forskerne en ny metode til kontrol af udledninger fra ferskvandsdambrug, som DCE har udviklet, og som indgår i bekendtgørelsen.

En række dambrug vil fremover blive reguleret på baggrund af nettomængden af ammonium-kvælstof, samlet kvælstof, fosfor og organisk stof som dambruget udleder ved produktion af fisk – det kaldes emissionsbaseret regulering.

Mange dambrug henter deres vand fra åer og søer. Der kan være store variationer i koncentrationen i det vand, dambrugerne henter ind. Den nye metode måler derfor både stofkoncentrationerne i indløbs- og afløbsvandet, og på den måde kan man mere præcist vide, hvor meget et dambrug netto udleder. En række specielt små dambrug reguleres fortsat på baggrund af et maksimalt foderforbrug. 

Nettoudledningerne kontrolleres med tilstandskontrol på koncentrationen af ammonium-kvælstof og organisk stof, og med transportkontrol på netto udledte stofmængder af total kvælstof og total fosfor. DCE har udviklet den ny metode for transportkontrol.

Der er endvidere udviklet en særskilt metode for henholdsvis tilstands- og transportkontrol for dam­brug, der produce­rer fisk til udsætning i havbrug, hvor en stor del af den samlede fis­ketilvækst sker over en kort periode.

Rapporten indeholder en sys­te­matisk gen­nemgang af hvor­dan de forskellige tilstands- og transportkontroller ud­fø­res ud fra konkrete eksempler.

Forskerne beskriver også hvordan prøvetagningen kan optimeres på det enkelte dambrug, og rapporten giver en række faglige an­be­fa­linger til, hvad man skal gøre i forhold til at be­reg­ne net­toudledninger fra et dam­brug, hvis der for eksempel mangler en eller flere målinger, eller der er netto ind- eller udsivning af ”fremmed” vand over et dambrug.

Rapporten indeholder desuden en fag­lig op­følgning på dele af de hø­ringssvar, der kom til høringsudkastet af bekendt­gørelsen, som Miljøstyrelsen har bedt DCE om faglige input til.

 

Læs hele rapporten her. 

Læs den nye bekendtgørelse her.

 

 

Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi