Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

Vibeke Vestergaard Nielsen

04.03.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny medarbejder ved DCE's centerenhed

Vibeke Vestergaard Nielsen er 1. marts 2013 ansat som chefkonsulent ved DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, med tjenestested ved AU Roskilde.

Midt i billedet ses Thy-ulven som hvalp. Byttedyrene i Jylland for dens artsfæller vil være krondyr og rådyr. Knap 100 ulve i Jylland vil have et fødebehov, der i dag svarer til en tiendedel af det samlede danske jagtudbytte af de to hjortearter.  Det rigelige fødegrundlag vil dog næppe kunne hindre, at ulvene tager et husdyr i ny og næ, vurderer forskerne. Foto: Sebastian Koerner ©: www.luposvision.de

26.02.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ynglende ulve i Jylland sandsynligt om senest 10 år

Allerede inden for det kommende årti kan Danmark have en ynglebestand af ulve, der er vandret fra Tyskland op gennem Jylland. Den jyske halvø rummer tillige egnede levesteder til på længere sigt at kunne huse ti ulve-familiegrupper med i gennemsnit otte medlemmer.

Nytænkt klimatilpasning: Regnvandsanlægget i Roskilde-bydelen Musicon kan mere end at lede regnvand væk. Det er udformet, så bl.a. skatere – som her - kan bruge anlægget i ”tørre” perioder. Foto: Roskilde Kommune

11.02.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Miljøvidenskab, Klimatilpasning

Klimatilpasningen i EU-landene får et nødvendigt forskertjek

Der er stigende erkendelse af, at den globale opvarmning forandrer klimaet, men det kniber for verdenssamfundet at bremse stigningen i udledningen af drivhusgasser. Tilpasning til et klima under forandring bliver derfor vigtigere og vigtigere.

Odder er en af arterne, hvis bevaringsstatus rapporteres. Foto: Aksel Bo Madsen©

11.02.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Bevaringsstatus for dyre- og plantearter under EU-direktiver

Bevaringsstatus i Danmark for dyre- og plantearterne under EU’s Habitatdirektiv og fugle under EU’s Fuglebeskyttelsesdirektiv skal afrapporteres til EU i 2013. Det faglige grundlag for afrapporteringen beskrives i disse to rapporter: Overvågning af arter NOVANA 2004-2011 og Fugle 2004-2011 fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus…

29.01.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Åbent for abstracts til miljøkonference

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi arrangerer den 3.-4. oktober 2013 den anden ’Science for the Environment’-konference på Aarhus Universitet.

Aarhus Universitets har i dag en beskeden hytte og en luftmålestation på Station Nord. Faciliteterne bliver nu mangedoblet i kraft af den nye store bevilling.

28.01.2013 | Institut for Miljøvidenskab, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Aarhus Universitet bygger forskningsstation i Nordgrønland

Forskere fra Institut for Miljøvidenskab går nu i gang med at etablere en ultra-moderne forskningsstation helt oppe i det nordligste Grønland. Her skal de studere klimaændringer, og hvordan de påvirker luften, havet, geologien og dyr og planter i det højarktiske område. Projektleder Henrik Skov, Aarhus Universitet, venter at forskere vil strømme…

Gråsæler og spættede sæler på Rødsand ved Gedser på Falster. Her har forskerne fra 2003 årligt observeret levende gråsælunger, og i 2011 registrerede de tre gråsæl-fødsler. Disse og andre observationer viser, at gråsælerne – Danmarks største rovdyr- igen yngler her efter omkring 100 års pause. Foto: Anders Galatius

28.01.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Gråsæler trækker mod danske Østersø-kyster

Antallet af gråsæler ved danske Østersø-kyster som Ertholmene (Christiansø) nord for Bornholm og ved Rødsand på Falster er de seneste ti år steget jævnt – ved Rødsand dog i mindre omfang. Endnu er der kun observeret få ynglende gråsæler i områderne, og de fleste ”danske” Østersø-gråsæler er besøgende fra den nordlige del af havområdet.

Sommerfugle og bier (her Markperlemorsommerfugl, Grøn køllesværmer og humlebier på Blåhat) er blandt de organisme-grupper, der måske kan påvirkes negativt ved dyrkning af genmodificerede planter. Foto: Gösta Kjellson

28.01.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

53 nye forsøgsudsætninger med GM-planter i EU i 2011

I 2011 blev der i EU foretaget i alt 53 nye forsøgsudsætninger med 14 forskellige plantearter. Hovedparten af forsøgene var som i tidligere år med majs, sukkerroe, kartoffel og bomuld. I 2011 blev der også foretaget forsøgsudsætninger med popler og hvede.

Oversvømmelse ved Hellerup efter skybruddet i juli 2011. Foto: Banedanmark

14.01.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Klimatilpasning

Nyt netværk for forskning i klimatilpasning

En række forskningsinstitutioner har fra årsskiftet dannet et nyt et forskningsnetværk for klimatilpasning. Foreløbig deltager De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Roskilde Universitet (RUC), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet (KU) og Aarhus…

10.01.2013 | Miljø, klima og energi, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening

Rammeaftalen 2013-2016 om forskningsbaseret myndighedsrådgivning mellem AU og Miljøministeriet er nu underskrevet.

Ulven før obduktionen på DTU Veterinærinstituttet. Foto: DTU Veterinærinstituttet/Mette Buck Jensen

31.12.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ulven fra Thy vandrede 850 kilometer

En ny undersøgelse viser, at den døde ulv fra Thy stammede fra et kobbel ulve i Lausitz-regionen i den tyske delstat Sachsen tæt ved grænsen til Polen. Undersøgelsen viser tillige, at ulven var fire år gammel og vandrede 850 kilometer, før den døde i Thy.

Strandeng ved brakvandssøen Flasken nær Kalundborg på Nordvestsjælland. Foto: Henriette Bjerregaard, NST Aarhus ©

20.12.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Første arealdata for alle danske lysåbne habitatnaturtyper

Areal og udbredelse af samtlige 34 lysåbne habitatnaturtyper præsenteres for første gang i årets afrapportering af det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet og naturen, NOVANA. Det fremgår af rapporten ”Vandmiljø og Natur 2011” fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Ulven før obduktionen på DTU Veterinærinstituttet. Foto: DTU Veterinærinstituttet/Mette Buck Jensen

07.12.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ulven fra Thy: Krævende analyser bag DNA-match

En ny metode baseret på information fra tusindvis af gener fra hunderacer (en såkaldt hunde-SNP-chip) og DNA-materiale fra hybrider af hunde og ulve, tyske og polske ulve samt italienske hunde ligger til grund for, at seniorforsker Liselotte Wesley Andersen, Aarhus Universitet, præcist kan sige, at det var en tysk ulv, der blev fundet død i…

Rødsand 2 har ikke i målbart omfang påvirket marsvinenes adfærd. Foto: Jonas Teilmann

29.11.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Havvindmølleparken Rødsand II uden målbar effekt på marsvin

Flerårige undersøgelser før og under driften af havvindmølleparken Rødsand 2 ud for Lolland indikerer, at parken og støj fra den ingen større påvirkning har på marsvins færden i farvandet omkring den.

29.11.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Efterårsblæst fik bugt med det meste iltsvind

Iltsvindets udbredelse og styrke i de danske farvande var i november mindsket betydeligt i forhold til i oktober. Iltsvind forekom således kun i beskeden udstrækning og kun enkelte steder som kraftigt iltsvind, fortæller årets sidste iltsvindsrapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Forskerne håber, at jægerne fortsat vil støtte op om vingeindsamlingen og indsende vinger fra nedlagte ænder, gæs og måger. Her er det en vinge fra krikand.

08.11.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Jægerne indberetter i stigende omfang udbytte via nettet

Stadig flere jægere indberetter deres vildtudbytte via nettet, og stadig flere vælger at indberette udbyttet i de såkaldte samlegrupper på enkelt-artsniveau. Det fremgår af årets vildtudbyttestatistik fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Ringdue.

08.11.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Udbyttet faldt i jagtsæsonen 2011/12

En måned kortere jagttid for ringdue er medvirkende årsag til, at jægerne i jagtsæsonen 2011/12 nedlagde omkring 170.000 stykker vildt færre end i den foregående sæson. I alt skød jægerne 2,179 millioner stykker vildt i 2011/12. Det fremgår af den årlige vildtudbyttestatistik fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Seismiske fartøjer, der opererer i Grønland, skal have biologiske observatører om bord. Fotoet viser dog ikke et seismik-skib, men Grønlands Naturinstituts gamle skib ”Adolf Jensen” under et forskningstogt. Foto: Kasper Lambert Johansen

08.11.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Procedurer for biologiske observatører på seismik-skibe

Alle seismiske fartøjer, der opererer i Grønland, skal have biologiske observatører om bord. Disse skal dels holde udkig efter havpattedyr i forbindelse med opstart og operation af de seismiske lydkilder (og i visse situationer stoppe seismikken), dels foretage systematiske tællinger af havfugle og havpattedyr med henblik på at tilvejebringe…

Græssende får på øen Kyholm mellem Samsø og Vejrø i Kattegat. Foto: Henriette Bjerregaard, Naturstyrelsen Aarhus

06.11.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Temadag om mål og midler i dansk biodiversitetsforvaltning

Med udgangspunkt i resultaterne fra et toårigt forskningsprojekt om evidensbaseret naturforvaltning, inviterer Aarhus Universitet og 15. Juni Fonden til temadag om mål og midler i dansk biodiversitetsforvaltning. Temadagen holdes 13. december i Stakladen i Aarhus.

Målestationen på H.C. Andersens Boulevard i København.

31.10.2012 | Miljø, klima og energi, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Partikelforurening fra bytrafik holdt sig inden for grænsen i 2011

Partikler fra havsalt og vintersaltning af vejene bidrog i 2011 til, at den samlede luftforurening med grove partikler på H.C. Andersens Boulevard og på Jagtvej i København i et større antal dage overskred EU’s grænseværdi for den daglige middelværdi for luftens indhold af partikler mindre end 10 mikrometer (PM10).

26.10.2012 | Miljø, klima og energi, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Bedre iltforhold i sydøstjyske fjorde og Det Sydfynske Øhav

Iltforholdene i de sydøstjyske fjorde og i Det Sydfynske Øhav blev markant bedre i løbet af oktober.

Antallet af stor kobbersneppe var lille på Tipperne i 2012, sandsynligvis på grund af tilstedeværelsen af vandrefalke ved ynglesæsonens start. Foto: Ole Amstrup ©

15.10.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Regn i ynglesæsonen gavnede Tippernes engfugle

Rigeligt med nedbør i forårs- og sommermånederne i 2012 gav våde enge i fuglereservatet Tipperne i Ringkøbing Fjord og skabte dermed et godt grundlag for ynglende engfuglearter som brushane, der fik adskillige flyvefærdige unger.

04.10.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nyheder fra miljøforskningsinstitutionerne i PEER

DCE er sammen med Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab medlem af den europæiske sammenslutning af miljøforskningsinstitutioner PEER (Partnership for European Environmental Research).

04.10.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ren-luftzoner kan begrænse kvælstofdioxid fra vejtrafikken

Danmark kan i 2015 overholde EU’s grænseværdi for indholdet af sundhedsskadeligt kvælstofdioxid (NO2) i luften ved at supplere miljøzonerne i de større byer med yderligere virkemidler.

04.10.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

God overensstemmelse mellem NO?-målinger og modelberegninger

Der er fortsat grundlag for at optimere både målte data og modellen OSPM, som DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, anvender til at beregne luftforurening på gadeplan.

Viser resultater 226 til 250 ud af 313

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste