Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

Pibeænder på Bygholmengen i de Østlige Vejler – et af Danmarks velfungerende trækfuglereservater. Foto: ©Jens Kristian Kjærgaard

04.10.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Velfungerende udvidelse af Danmarks netværk af fuglereservater

Tre års overvågning af 32 fuglearter i 67 af Danmarks 94 trækfuglereservater slår fast, at udvidelsen af reservatnetværket i både areal og i antal i årene 1994-2001 overordnet fungerer godt.

27.09.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Stor forskel i iltforholdene i de kystnære og i de åbne farvande

Kattegat, Storebælt og Øresund er foreløbig gået fri af iltsvind i år, men for flere sårbare hav- og fjordområder er iltsvindets udbredelse og styrke værre end registreret i de seneste tre år på samme årstid.

Skarver i kolonien i villdtreservatet Rågø Sand i Smålandshavet nord for Lolland. Foto: Michael Thelander

18.09.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Tilbagegang for ynglende skarver i 2013

Forårskulde, rovdyr og fødeknaphed ses som årsagerne til en tilbagegang i antallet af ynglende skarver i Danmark i 2013. Nye tal fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, viser, at antallet af ynglepar i foråret blev optalt til 24.586 - ti procent færre end i 2012.

Entreprenørmaskiner i København.

18.09.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Entreprenørmaskiners bidrag til luftforurening i København og Aarhus

Maskiner, der anvendes ved bygge- og anlægsvirksomhed og produktion i København og i Aarhus, vurderes i mindre omfang at bidrage til luftforureningen med kvælstofoxider og fine partikler i de to byer.

Forvaltningsplanen og det bagvedliggende forvaltningssamarbejde mellem de fire værtslande for kortnæbbet gås udmøntes i Danmark bl.a. gennem et omfattende samarbejde med lokale jægere under Danmarks Jægerforbund i Vest- og Nordjylland. Foto: Magnus Elander

18.09.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Viden fra forvaltningsplan for kortnæbbet gås spredes internationalt

Forskningsresultater og erfaringer fra iværksættelsen og gennemførelsen af forvaltningsplanen for kortnæbbet gås skal spredes internationalt for at fremme videnbaseret forvaltning af vandfuglebestande.

30.08.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Gennemsnitligt iltsvind i juli og august

Iltsvindets udbredelse og styrke i de danske farvande var i juli-august i store træk gennemsnitligt sammenholdt med tidligere år, selv om nogle områder var berørt af et mere intenst iltsvind end normalt.

Lemming. Foto: Lars Holst Hansen

29.08.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Lemminger, grønne tage og stenrev

Hvad kan være årsagen til lemming-kollaps i Grønland? Hvad skal planter på Københavns tage gøre godt for? Og hvordan går det med plante- og dyrelivet på et genoprettet stenrev ved Læsø?

Oversvømmelse ved Hellerup efter skybruddet i juli 2011. Foto: Banedanmark

28.08.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Hjemmeside for Forskernetværk for Klimatilpasning

Forskernetværket for klimatilpasning får med ny hjemmeside sin egen kanal til udveksling af nyheder og orientering om aktiviteter og arrangementer.

Jydelejet på Møn

05.07.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Danmarks naturstatus på vej til EU-Kommissionen

Miljøministeriet fremsender i juli 2013 Danmarks rapportering af bevaringsstatus for Habitatdirektivets naturtyper og arter til EU-Kommissionen, idet rapportering af skovene dog finder sted senere på året.

Luftmålestation på H.C. Andersens Boulevard, København

24.06.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Lokal luftforurening i København og på Frederiksberg mindre del af den samlede belastning

Brændefyring og vejtrafik er de væsentligste lokale luftforureningskilder til for tidlige dødsfald og øget sygelighed i Københavns Kommune og i Frederiksberg Kommune. Men den lokalt frembragte luftforurening i de to kommuner står alene for en mindre del af den samlede luftforureningsbelastning i København og på Frederiksberg, viser beregninger…

Vejtrafik. AU Foto

24.06.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kilderne og deres bidrag til sundhedsskadelig luftforurening gjort op for København

Hovedparten af sundhedsskadelige partikler i luften i Københavns og Frederiksberg kommuner kommer udefra, mens sundhedsskadelig kvælstofdioxid i større omfang stammer fra kilder lokalt i de to kommuner, især fra vejtrafikken.

En skarvkoloni i Grækenland. Her yngler skarverne i en blandet koloni med dværgskarv (de små skarver) og skestork.

20.06.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Europæisk mandtal på ynglende skarver

Foreløbig har 23 europæiske lande bidraget med detaljerede beskrivelser af status for deres ynglende skarv-bestande til den første afrapportering fra projektet ’Cormorant counts in the Western Palearctic’. Resultaterne offentliggøres nu i rapportform i regi af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

20.06.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Særfredning af skovsædgås anbefales udvidet

Gennemgang af 42 pattedyr- og fuglearter med jagttid viser, at der blot for skovsædgås, én af to racer af arten sædgås, kan være behov for at ændre jagttiden og udvide den eksisterende særfredning.

Stor skallesluger, hun i forgrunden. Foto: Jan Skriver ©

20.06.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Klimatilpasning

Varmere klima får vandfugle til at forkorte træk til vinterkvarter

I takt med stigende temperaturer de seneste tre årtier har flere dykænder forkortet trækket til deres vinterkvarter. Det gælder for troldand, hvinand og stor skallesluger, der nu overvintrer tættere på deres sommerynglepladser i Sverige og i især Finland, hvor temperaturen i de tidlige vintermåneder i den sydlige del af landet er steget 3,8 grader…

Der er adskillige kendte trusler mod marsvinet i danske og tilhørende farvande. Dyrene kan bifanges i  fiskegarn, deres fødegrundlag kan mindskes og deres levesteder forringes ligesom støj- og anden forurening påvirker dem. Her er et marsvin fotografet i Storebælt. Foto: Lars H. Hansen

19.06.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Tilbagegang for marsvin i indre danske farvande synes stoppet

Ny tælling af marsvin i de indre danske farvande dækkende det nordlige Øresund, det sydøstlige Kattegat, Bælthavet og Femern Bælt antyder, at tilbagegangen i bestanden observeret fra 1994 frem til 2005 er stoppet og måske vendt til en fremgang, hedder det i notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Eksempler på og vurdering af biotopplantiltag. Klik for stort foto. Fotos: Jørn Pagh Berthelsen

10.06.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Biotopplaner øger naturindholdet i landbrugslandskabet

Biotopplan-ordningen fra 2010 med ca. 260 tilmeldte landbrugsejendomme øger naturindholdet i landbrugslandskabet, men forskellige forbedringer kan øge ordningens værdi for dyr, planter og svampe, viser undersøgelse fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, for Naturstyrelsen.

Biologisk mangfoldighed og klimatilpasning i baghaven. ØkoFors-projektet undersøger mulighederne.

10.06.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Klimatilpasning

Natur, økosystemtjenester og klimatilpasning – har vi plads i baghaven?

Der er også natur og økosystemer i byerne, selvom de er tæt bebyggede og præget af asfalt-, beton- og flisebelagte overflader. De privatejede boliger i storbyernes forstæder og i provinsbyernes parcelhuskvarterer dækker sammen med virksomhedsparceller en stor del af arealet af Danmarks samlede bylandskab.

Fauna-/menneskepassagen ved Åkær Å på Kolding-Esbjerg-motorvejen. Foto: Aksel Bo Madsen

03.06.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Simple tiltag kan øge dyrenes brug af faunapassager

Mindre, simple forbedringer i form af f.eks. krat, stendynger, kvasbunker og paddehegn ved fire faunapassager i Midtjylland kan sandsynligvis øge de lokale padders og pattedyrs brug af disse sikre ruter på tværs af vejanlæggene.

30.05.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE udsender nyhedsbrev om Standat/Stancode

Fremover vil meddelelser om høringer og opdateringer af Standat og Stancode og eventuelle andre ændringer alene blive meddelt I et nyhedsbrev fra Standatsekretariatet under DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

30.05.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Planteindikatorer for søers økologiske tilstand kan øge behov for fosforreduktion

DCE-beregninger på grundlag af to yderligere indikatorer for fosforpåvirkningen af søer - udover den hidtil benyttede klorofyl a-indikator - kan skærpe reduktionsbehovet for fosfor for at opnå EU-vandrammedirektivets mål om mindst "god økologisk tilstand" i danske søer.

Skovvandløb.

30.05.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Flere vandløb fejler ved granskning med tre kvalitetselementer

Inddragelse af fisk og planter som yderligere to kvalitetselementer - udover det eksisterende kvalitetselement smådyr - i fastlæggelsen af vandløbenes tilstand indebærer en nedgang i antallet af vandløb i Danmark, der opfylder EU-vandrammedirektivets krav om ”god økologisk tilstand”.

Ulve i Skandinavisk Dyrepark Djursland. Foto: Mark Desholm

30.05.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ulve er af natur sky over for mennesker

Det er oftest rabiessmittede ulve, der har angrebet mennesker. Rabies er imidlertid udryddet fra Tyskland - og i øvrigt i Danmark - og risikoen for, at en rabiessmittet ulv indvandrer er meget lille, vurderer DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

17.05.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

120 abstracts til "Science for the Environment"

Bidragene dækker alle konferencens temaer. En femtedel er danske.

Polarræv. Foto: Carsten Egevang/ARC-PIC.com

17.05.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Status over biodiversiteten i Arktis for første gang

Over 250 førende forskere fra det meste af verden har gennem de seneste seks år bidraget med deres viden og ekspertise til den første statusrapport for den samlede biologiske mangfoldighed i Arktis og de ændringer, som den undergår i disse år.

Det grønlandske frimærke med Lars Holst Hansens foto af moskusoksetyr som motiv. Klik for fuld størrelse

17.05.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Dyreliv ved Forskningsstation Zackenberg motiv for grønlandsk frimærke

Biolog Lars Holst Hansen, DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, får 11. juni 2013 fornøjelsen af at se et af sine mange fotos fra arbejdsopholdene på Forskningsstation Zackenberg i Nationalparken i det højarktiske Nordøstgrønland omsat til et frimærke.

Viser resultater 226 til 250 ud af 355

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste