Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

Eksempel fra kortet. Figuren viser HNV-scorene i Mols Bjerge, hvor den højest opnåede score er 11. HNV står for High Nature Value. Klik for større kort.

19.12.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Danmarkspremiere på kort over naturværdier i det åbne land

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har for NaturErhvervstyrelsen udviklet et Danmarkskort, som kan vise, hvor i det åbne land, der er særlige naturværdier, som vi skal passe på og bevare for fremtiden.

19.12.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Bevilling til forskning i "intelligente" randzoner

Professor Brian Kronvang, Aarhus Universitet, har modtaget 15 mill. kroner af Det Strategiske Forskningsråd til forskningsprojektet BUFFERTECH, der skal sikre en bedre forståelse for og udnyttelse af randzoners multi-funktionelle værdi for miljøet og samfundet.

Farvandet ved Elsehoved på Sydøstfyn. Foto: Kirsten Bang

19.12.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fremgang at spore for vandmiljøet også i 2012

Udbredelsen af iltsvind i fjordene og de åbne farvande var i 2012 på linje med 2010 og 2011 væsentligt under de forudgående år, og en analyse af iltsvindets udbredelse i perioden 1989-2012 indikerer en form for strukturskifte i det marine system mod en genskabelse af en mere iltet havbund.

19.12.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fremskrivning: Mål for kvælstofoxider og ammoniak i 2020 udfordret

Danske emissioner til luften reguleret under Gøteborgprotokollen vil i 2020 for ammoniak og kvælstofoxider ikke opfylde de reduktionsforpligtelser, der blev besluttet under protokollen i 2012.

Vandløb ved Næsby på Midtsjælland. Foto: Kirsten Bang

17.12.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Forkert udlægning af DCE’s rådgivning om vandløb

Interesseorganisationen Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug påstår i et indlæg på sin hjemmeside, at DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi rådgiver Naturstyrelsen, at vandstanden i 22.000 km vandløb i vandplanerne skal hæves til jordoverfladen for at nå kommende miljømål om planter i vandløbene.

Ulven fra Thy fanget i fotofælde den 11. august 2012 i Segeberg-området i Slesvig-Holsten. Klik for stort billede. Foto: Wolfsinfozentrum Schleswig-Holstein

16.12.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ulven fra Thy holdt sommerferie i Slesvig-Holsten

Hanulven, der i november 2012 døde i Nationalpark Thy, havde i sommermånederne forinden slået sig ned i et område ved Segeberg mellem Hamborg og Kiel i Nordtyskland. Af ukendte årsager forlod den omkring september området og vandrede nordpå til Thy.

Udvaskningen af kvælstof fra landbruget er nogenlunde status quo men N-overskuddet er faldet. Foto: Kirsten Bang

11.12.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Effekten af indsatsen for at reducere kvælstofudvaskning fra landbruget

Ny rapport beskriver udviklingen i kvælstofudvaskning og næringsstofoverskud fra dansk landbrug for perioden 2007-2011. Endvidere evalueres den opnåede og fremtidige effekt af de anvendte virkemidler.

29.11.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Stormen blæste iltsvind væk

Den kraftige storm med vindstød af orkanstyrke, der mandag den 28. oktober passerede landet, bidrog i høj grad til, at iltsvind i fjorde og i åbne farvande aftog markant i udbredelse og styrke fra sidst i oktober til midt i november.

Muflonen blev indført til Danmark til jagtformål i 1950’erne. Fritlevende bestande forekommer kun på få, isolerede øer, mens øvrige, mindre bestande lever i hegninger. Her to eksemplarer fra en zoologisk have. Foto: Dave Pape – Wikimedia Commons

08.11.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Muflon og sumpbæver nye arter i vildtudbyttestatistikken

Danske jægere nedlagde i den foregående jagtsæson 2.369.000 stykker vildt, heriblandt 179 mufloner og tre sumpbævere, fortæller ”Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2012/13” fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

DNA-analyser viser, at både tyske og polske ulve nu er indvandret til Danmark. Her ulve i Rezerwat Pokazowy Zubrow, Bialowieza, Polen. Foto: Thomas Secher Jensen

07.11.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fondsbevilling til projekt om nye dyrearter i Danmark

Den danske forskerverden blev taget på sengen, da en DNA-undersøgelse i december 2012 viste, at et dødfundet dyr i Nationalpark Thy faktisk var en ulv.

Ålegræs. Foto: Peter Bondo Christensen

01.11.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Iltsvind stort set uændret fra september til oktober

Iltsvindets udbredelse og styrke i de indre danske farvande midt i oktober var i store træk som midt i september, viser årets næstsidste iltsvindsrapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Antallet af partikler i luften er som nævnt ligeledes reduceret især som følge af lavere svovlindhold i brændstof og gennem indførelse af partikelfiltre. Foto: AU Foto

21.10.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Luftkvaliteten i byerne forbedret i de seneste årtier

EU’s grænseværdi for sundhedsskadelig kvælstofdioxid blev i 2012 målt overskredet på blot én enkelt gadestrækning, H.C. Andersen Boulevard i København, mens forureningen med partikler i ingen af landets fire største byer er målt til at overstige EU’s grænseværdier.

21.10.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Forkerte påstande om kvælstof og iltsvind

DCE sætter fakta på nogle af de påstande om bl.a. kvælstof og iltsvind, som interesseorganisationen "Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug" fremkommer med.

21.10.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Vandmiljøplanerne var rettidig omhu

Professor Brian Kronvang, professor Jacob Carstensen og chefkonsulent Poul Nordemann Jensen, DCE, skriver, at uden vandmiljøplanerne ville vores vandmiljø være i en rigtig dårlig forfatning. Teksten har tidligere været bragt som kronik på ing.dk.

Islandske ryler flokkes som drivende skyer over Vadehavet. I forgrunden en faskine som er en del af kystbeskyttelsen ved Mandø. Foto fra publikationen: John Frikke ©

18.10.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Forvaltning, klima og næringsstoffer påvirker antallet af rastende vandfugle i Vadehavet

Det danske Vadehav har været overvåget regelmæssigt gennem 30 år. Nu er 40 fuglearters antal og udvikling beskrevet i en ny publikation fra DCE: ”Rastende vandfugle i Vadehavet 1980-2010. Status, beskyttelse, benyttelse og påvirkninger”. Publikationen er offentliggjort som et særnummer af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift.

04.10.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE og DCA følger op på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger

Natur- og Landbrugskommissionen fremlagde i sin rapport i foråret 2013 en række anbefalinger til en ændret miljøregulering for landbruget. Men gennemførelsen af ny regulering, der målrettet og effektivt både tilgodeser landbrugets produktion og miljøet, fordrer ny viden.

Anne Glover, professor og chefrådgiver for formanden for EU-Kommissionen: ”Speak up. Stand up. Gang up.” Foto: Lise Balsby, Aarhus Universitet.

04.10.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Politikerne må agere på den tilgængelige viden

Forskerne skal engagere sig i samfundet og sørge for at viderebringe deres viden i klart sprog til beslutningstagerne - som så på deres side må reagere på den tilgængelige viden. Det var budskaberne på DCE's og PEER's internationale konference på Aarhus Universitet.

Det Europæiske Miljøagentur på Kongens Nytorv i København. Foto: EEA

04.10.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fokus på luftkvalitet hos Miljøagenturet på Københavns kulturnat

EU har erklæret 2013 for ”Luftens år” med fokus på ren og god luftkvalitet i unionens miljøpolitiske diskussioner. Eksperter fra DCE og Institut for Miljøvidenskab bidrager med deres viden, når Det Europæiske Miljøagentur på Kongens Nytorv i København lufter emnet for børn og voksne på Kulturnatten.

Pibeænder på Bygholmengen i de Østlige Vejler – et af Danmarks velfungerende trækfuglereservater. Foto: ©Jens Kristian Kjærgaard

04.10.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Velfungerende udvidelse af Danmarks netværk af fuglereservater

Tre års overvågning af 32 fuglearter i 67 af Danmarks 94 trækfuglereservater slår fast, at udvidelsen af reservatnetværket i både areal og i antal i årene 1994-2001 overordnet fungerer godt.

27.09.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Stor forskel i iltforholdene i de kystnære og i de åbne farvande

Kattegat, Storebælt og Øresund er foreløbig gået fri af iltsvind i år, men for flere sårbare hav- og fjordområder er iltsvindets udbredelse og styrke værre end registreret i de seneste tre år på samme årstid.

Skarver i kolonien i villdtreservatet Rågø Sand i Smålandshavet nord for Lolland. Foto: Michael Thelander

18.09.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Tilbagegang for ynglende skarver i 2013

Forårskulde, rovdyr og fødeknaphed ses som årsagerne til en tilbagegang i antallet af ynglende skarver i Danmark i 2013. Nye tal fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, viser, at antallet af ynglepar i foråret blev optalt til 24.586 - ti procent færre end i 2012.

Entreprenørmaskiner i København.

18.09.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Entreprenørmaskiners bidrag til luftforurening i København og Aarhus

Maskiner, der anvendes ved bygge- og anlægsvirksomhed og produktion i København og i Aarhus, vurderes i mindre omfang at bidrage til luftforureningen med kvælstofoxider og fine partikler i de to byer.

Forvaltningsplanen og det bagvedliggende forvaltningssamarbejde mellem de fire værtslande for kortnæbbet gås udmøntes i Danmark bl.a. gennem et omfattende samarbejde med lokale jægere under Danmarks Jægerforbund i Vest- og Nordjylland. Foto: Magnus Elander

18.09.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Viden fra forvaltningsplan for kortnæbbet gås spredes internationalt

Forskningsresultater og erfaringer fra iværksættelsen og gennemførelsen af forvaltningsplanen for kortnæbbet gås skal spredes internationalt for at fremme videnbaseret forvaltning af vandfuglebestande.

30.08.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Gennemsnitligt iltsvind i juli og august

Iltsvindets udbredelse og styrke i de danske farvande var i juli-august i store træk gennemsnitligt sammenholdt med tidligere år, selv om nogle områder var berørt af et mere intenst iltsvind end normalt.

Lemming. Foto: Lars Holst Hansen

29.08.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Lemminger, grønne tage og stenrev

Hvad kan være årsagen til lemming-kollaps i Grønland? Hvad skal planter på Københavns tage gøre godt for? Og hvordan går det med plante- og dyrelivet på et genoprettet stenrev ved Læsø?

Viser resultater 226 til 250 ud af 373

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste