Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

Græssende får på øen Kyholm mellem Samsø og Vejrø i Kattegat. Foto: Henriette Bjerregaard, Naturstyrelsen Aarhus

06.11.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Temadag om mål og midler i dansk biodiversitetsforvaltning

Med udgangspunkt i resultaterne fra et toårigt forskningsprojekt om evidensbaseret naturforvaltning, inviterer Aarhus Universitet og 15. Juni Fonden til temadag om mål og midler i dansk biodiversitetsforvaltning. Temadagen holdes 13. december i Stakladen i Aarhus.

Målestationen på H.C. Andersens Boulevard i København.

31.10.2012 | Miljø, klima og energi, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Partikelforurening fra bytrafik holdt sig inden for grænsen i 2011

Partikler fra havsalt og vintersaltning af vejene bidrog i 2011 til, at den samlede luftforurening med grove partikler på H.C. Andersens Boulevard og på Jagtvej i København i et større antal dage overskred EU’s grænseværdi for den daglige middelværdi for luftens indhold af partikler mindre end 10 mikrometer (PM10).

26.10.2012 | Miljø, klima og energi, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Bedre iltforhold i sydøstjyske fjorde og Det Sydfynske Øhav

Iltforholdene i de sydøstjyske fjorde og i Det Sydfynske Øhav blev markant bedre i løbet af oktober.

Antallet af stor kobbersneppe var lille på Tipperne i 2012, sandsynligvis på grund af tilstedeværelsen af vandrefalke ved ynglesæsonens start. Foto: Ole Amstrup ©

15.10.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Regn i ynglesæsonen gavnede Tippernes engfugle

Rigeligt med nedbør i forårs- og sommermånederne i 2012 gav våde enge i fuglereservatet Tipperne i Ringkøbing Fjord og skabte dermed et godt grundlag for ynglende engfuglearter som brushane, der fik adskillige flyvefærdige unger.

04.10.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nyheder fra miljøforskningsinstitutionerne i PEER

DCE er sammen med Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab medlem af den europæiske sammenslutning af miljøforskningsinstitutioner PEER (Partnership for European Environmental Research).

04.10.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ren-luftzoner kan begrænse kvælstofdioxid fra vejtrafikken

Danmark kan i 2015 overholde EU’s grænseværdi for indholdet af sundhedsskadeligt kvælstofdioxid (NO2) i luften ved at supplere miljøzonerne i de større byer med yderligere virkemidler.

04.10.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

God overensstemmelse mellem NO?-målinger og modelberegninger

Der er fortsat grundlag for at optimere både målte data og modellen OSPM, som DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, anvender til at beregne luftforurening på gadeplan.

Iltsvindet i september har ført til fiskedød i flere områder. Her ses døde småfisk ved Vemmingbund ved Sønderborg. Foto: Morten Søndergård Nielsen, Sønderborg Kommune.

27.09.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Blæst forværrede lokalt iltsvind i september

Iltsvindets udbredelse og styrke i de danske farvande var i september på niveau med de seneste år, men nogle områder oplevede en markant forværring af iltforholdene siden august. Det fremgår af iltsvindsrapporten for september fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Ålegræs. Foto: Peter Bondo Christensen

17.09.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

AU-indlæg til faktahøring om vandplanerne

Seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiesen, professor Brian Kronvang og professor Stiig Markager, Aarhus Universitet og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, har givet ekspertbidrag til Miljøudvalgets og Fødevareudvalgets faktahøring om vandplanerne mandag den 17. september på Christiansborg.

Flagermus

17.09.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Undgår flagermusene møllevingerne i Østerild?

Flyvende insekter tiltrækkes af varmen fra snurrende møllevinger, så for de lokale, fredede flagermus bliver vindmøllerne i testcentret i Østerild formentlig en populær jagtmark. Men flagermus rammes af og til af møllevinger.

Overdrev på en kystnær skråning ved Ulbjerg Hoved ved Hjarbæk Fjord nord for Viborg. På overdrevet vokser blandt andet opret kobjælde, der er en dansk ansvarsart. Opret kobjælde (Anemone pulsatilla) trives på skrænten i kraft af, at Ulbjerg Hoved med omgivelser er fredet, at området bliver afgræsset, og at der ikke tilføres gødning eller pesticider. Foto: Peter Wind

14.09.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Høj pris for græsning af naturarealer

Det er dyrt at pleje lysåben natur i Natura 2000- og i §3-områder under Naturbeskyttelsesloven med kvæg og får, når alle omkostninger forbundet med tilsyn og pleje regnes med. Pleje med maskiner er billigere i områder, hvor det er muligt og fører til den ønskede naturkvalitet.

Rugende skarver på Mågeøerne ud for Bogense på Fyn. Mange af rederne genbruges og udbygges fra år til år. Foto: DCE

14.09.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Tilbagegang i ynglende skarver ophørt

Det går igen fremad for bestanden af ynglende skarver i Danmark. I 2012 var der 27.109 par ynglende skarver, og det er 1.567 flere par end i 2011. Det fremgår af den årlige opgørelse over Danmarks ynglebestand af skarver fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Foto: Peter Bondo Christensen

30.08.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Gennemsnitligt iltsvind i juli og august

Iltsvindets udbredelse og styrke i juli-august 2012 var gennemsnitligt sammenlignet med tidligere år, om end enkelte områder oplevede et lidt tidligere og mere intenst iltsvind end normalt.

De nye partikelmålere testes ved AU Roskilde af blandt andre ph.d., cand. scient. Claus Nordstrøm, der står for kvalitetssikringen af data fra luftmålestationerne i luftdelen af det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet og naturen, NOVANA.

30.08.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Partikelmålere udskiftes på luftmålestationer

I de kommende måneder udskiftes partikelmålerne på en række luftmålestationer i København, Aarhus, Odense og Aalborg og på Risø-halvøen ved Roskilde med nye apparater, der sikrer de nødvendige robuste målinger af partikelforureningen på såvel gade- som bybaggrundsplan.

Anja Skjoldborg Hansen

23.08.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny sekretariatsleder for KFT

Chefkonsulent Anja Skjoldborg Hansen, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, er udnævnt til ny sekretariatsleder for KFT – Koordineringsenhed for Forskning i Klimatilpasning. KFT blev i oktober 2011 indlejret i DCE.

Vejtrafik. Foto: Søren Kjeldgaard, AU-foto

23.08.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

CO2 fra vejtrafikken er steget 30 procent på tyve år

Emissionen af drivhusgassen kuldioxid (CO2) fra den danske vejtrafik steg 30 procent i perioden 1990-2010 og udgjorde i 2010 over en fjerdedel af landets samlede kuldioxid-emission.

Odder i Danmark. Foto: Aksel Bo Madsen

16.08.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Odderen i fortsat fremgang i Danmark

Odderen har gjort et enestående comeback i den danske natur. I 1980 blev den betragtet som det mest truede pattedyr i Danmark.

14.08.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

PEER udgiver aktivitetsrapport

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi er sammen med de to institutter Bioscience og Miljøvidenskab medlem af den europæiske sammenslutning af miljøforskningsinstitutioner PEER (Partnership for European Environmental Research). PEER har offentliggjort sin aktivitetsrapport for 2011 på sin hjemmeside.

14.08.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nordisk overblik over lægemidler og produkter til personlig pleje i miljøet

Danske data indgår sammen med data fra de øvrige nordiske lande i en ny rapport om forekomsten af lægemidler og stoffer fra personlige plejeprodukter i miljøet i Norden. DCE – Nationalt Center for miljø og Energi, Aarhus Universitet, er repræsenteret i The Nordic Screening Group, der har taget initiativ til sammenstillingen af data.

Stenrev. Foto: Karsten Dahl

14.08.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE offentliggør baggrundsnotater til havstrategi

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har for Naturstyrelsen udarbejdet en række faglige baggrundsnotater til Danmarks Havstrategi. Hovedparten af disse notater er nu offentliggjort på DCE’s hjemmeside, og de resterende offentliggøres snarest.

Direktør Hanne Bach, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

13.08.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny direktør for DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Chefkonsulent Hanne Bach, DCE, er 1. august 2012 tiltrådt som direktør for DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

16.07.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Anskudte bramgæs fundet i større antal

Næsten hver syvende voksne bramgås har hagl i kroppen. Det viser røntgenundersøgelser af bramgæs fanget i Vestjylland, som er foretaget i regi af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

10.07.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Marsvin optælles i de indre danske farvande i juli

DCE er i disse dage i gang med en større optælling af marsvinebestanden i Kattegat, Bælthavet, Øresund og den vestlige Østersø.

Observation af hvalros. Foto: Thomas Juul-Pedersen

03.07.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Arktisk forskning og overvågning for en halv milliard kroner

Det arktiske forsknings- og overvågningsprogram Greenland Ecosystem Monitoring (GEM), der koordineres af Aarhus Universitet, enten samarbejder med eller er formelt involveret i projekter og initiativer i Arktis for en halv milliard kroner frem til 2016. DCE offentliggør GEM's arbejdsprogram.

Feltstationen Clearwater Lake i Québec-provinsen i Canada er med i kataloget. Foto: INTERACT

03.07.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

45 arktiske forsknings- og feltstationer i unikt katalog

Et stejlt stigende behov for at forske i Arktis afspejler sig umiddelbart i et hurtigt voksende antal forsknings- og feltstationer på den nordlige halvkugle. DCE udgiver katalog over 45 forsknings- og feltstationer.

Viser resultater 226 til 250 ud af 295

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste