Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

Dobbeltbekkasin nød godt af fugtige og regnvåde enge i sensommeren og efteråret 2012. Foto: Ole Amstrup©

13.05.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Regnvåde enge begunstigede hjejle og dobbeltbekkasin på Tipperne i 2012

13.000 hjejler sidst i oktober 2012 blev det højeste antal af denne rastende trækfugl, der i næsten 40 år er talt i fuglereservatet Tipperne i den sydlige del af Ringkøbing Fjord.

08.05.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Miljøvidenskab, Offentligheden / Pressen

Indlæg fra workshop om grønnere landbrug

De nationale centre DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi og DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug arrangerede 24.-25. april 2013 en international workshop om det moderne landbrugs indflydelse på naturen.

24.04.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Aarhus Universitet styrker kontakten til erhverv og myndigheder på fødevare- og miljøområdet

Aarhus Universitet styrker nu yderligere kontakten til fødevare- og landbrugsområdet samt miljø- og energiområdet gennem etablering af rådgivningspaneler på områderne.

18.04.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Slutrapport fra Natur- og Landbrugskommissionen

Regeringens uafhængige Natur- og Landbrugskommission har efter et års arbejde offentliggjort sin endelige rapport med en række anbefalinger til løsning af landbrugets strukturelle, økonomiske og miljømæssige udfordringer.

17.04.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Internationalt forskerhold kortlægger undervandsstøj i Østersøen

Havet er fyldt med lyd. Bølger og brænding sørger for en allestedsnærværende baggrundsstøj og de mange sæler, hvaler, fisk og krebsdyr, der kommunikerer med lyd, bidrager til at skabe et komplekst akustisk miljø, som man også kunne kalde lydlandskabet.

Marsvinet er den eneste hvalart, der lever i Østersøen. Den regnes for kritisk truet. Foto: Solvin Zankl © SAMBAH

15.04.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Omfattende lyddata fra marsvin i Østersøen

EU LIFE-projektet SAMBAH har i to år indsamlet lyde fra marsvin på 300 stationer i alle Østersølandenes havområder. På næsten alle stationer blev marsvin hørt. I Danmark er de 21 stationer fordelt i farvandet øst for Sjælland og Møn/Falster og omkring Bornholm.

11.04.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE: Ulve udgør minimal risiko for mennesker

Ulve kan ikke betragtes som farlige for mennesker, så længe dyrene forbliver sky og holdes i en bestands- og fødemæssig tilstand, hvor de ikke har grund til at opsøge mennesker. Det fremgår af et notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, til Naturstyrelsen.

25.03.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Screening: Sødestoffer kan ende i miljøet

En nordisk screeningundersøgelse af en række blødgørere og de tre sødestoffer aspartam, cyclamat og sucralose viser, at sødestoffer kan ende i miljøet. Desuden bekræfter undersøgelsen forekomsten af en række blødgørere, heriblandt DEHP i miljøet, mens en række blødgørere, der ikke tidligere har været fokus på, men som også bliver anvendt, ikke…

25.03.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Særudgave samler 31 europæiske forskningsartikler om vandmiljøet

Forskere fra Aarhus Universitet/DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi er godt repræsenteret i marts-udgaven af forskningstidsskriftet Hydrobiologia. Særudgaven præsenterer 31 peer-reviewede artikler, der opsummerer resultaterne fra EU-projektet WISER (Water bodies in Europe: Integrative Systems to assess Ecological status and Recovery)

Midt i billedet ses Thy-ulven som hvalp. Byttedyrene i Jylland for dens artsfæller vil være krondyr og rådyr. Knap 100 ulve i Jylland vil have et fødebehov, der i dag svarer til en tiendedel af det samlede danske jagtudbytte af de to hjortearter.  Det rigelige fødegrundlag vil dog næppe kunne hindre, at ulvene tager et husdyr i ny og næ, vurderer forskerne. Foto: Sebastian Koerner ©: www.luposvision.de

22.03.2013 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Gentest: Ulv angreb får i Midtjylland

Der er ikke grund til flere gisninger om, hvem der i februar angreb en stor flok får i Midtjylland: Det var en ulv. Det konkluderer de gentest, som Aarhus Universitet har gennemført fra nogle af de dræbte midtjyske får.

Foto: Gösta Kjellsson ©

19.03.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE- og DCA-workshop om grønnere landbrug

Moderne landbrug har en meget stor indflydelse på naturen. Adgangen til billige næringsstoffer, kemikalier og effektive maskiner har dramatisk ændret europæisk landbrug.

I det ellers isdækkede højarktis byder et andet polynie,  Nordøstvandet, på åbent vand en stor del af året, hvilket udnyttes af hvalrosser og en række andre arter. Foto: David Boertmann

08.03.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Sårbare havområder ved Grønland udpeget

To havområder ved Grønland - Nordvandspolyniet og Disko Bugt/Store Hellefiskebanke - vurderes som særligt økologisk vigtige og sårbare i forbindelse med den forventede stigende skibstrafik i de grønlandske farvande.

Nedgangen i drivhusgas-udledningen vil især komme fra energisektoren - her Avedøreværket. Foto: DONG energy A/S

08.03.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Beregnet fald i danske drivhusgasser på 23 pct. frem til 2035

Den samlede danske udledning af drivhusgasser fra sektorer som energiproduktion, transport og landbrug falder med næsten en fjerdedel i perioden fra 2010 frem til 2035. Det viser en fremskrivning af drivhusgasudledningen, som DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har udført for Energistyrelsen.

Vibeke Vestergaard Nielsen

04.03.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny medarbejder ved DCE's centerenhed

Vibeke Vestergaard Nielsen er 1. marts 2013 ansat som chefkonsulent ved DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, med tjenestested ved AU Roskilde.

Midt i billedet ses Thy-ulven som hvalp. Byttedyrene i Jylland for dens artsfæller vil være krondyr og rådyr. Knap 100 ulve i Jylland vil have et fødebehov, der i dag svarer til en tiendedel af det samlede danske jagtudbytte af de to hjortearter.  Det rigelige fødegrundlag vil dog næppe kunne hindre, at ulvene tager et husdyr i ny og næ, vurderer forskerne. Foto: Sebastian Koerner ©: www.luposvision.de

26.02.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ynglende ulve i Jylland sandsynligt om senest 10 år

Allerede inden for det kommende årti kan Danmark have en ynglebestand af ulve, der er vandret fra Tyskland op gennem Jylland. Den jyske halvø rummer tillige egnede levesteder til på længere sigt at kunne huse ti ulve-familiegrupper med i gennemsnit otte medlemmer.

Nytænkt klimatilpasning: Regnvandsanlægget i Roskilde-bydelen Musicon kan mere end at lede regnvand væk. Det er udformet, så bl.a. skatere – som her - kan bruge anlægget i ”tørre” perioder. Foto: Roskilde Kommune

11.02.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Miljøvidenskab, Klimatilpasning

Klimatilpasningen i EU-landene får et nødvendigt forskertjek

Der er stigende erkendelse af, at den globale opvarmning forandrer klimaet, men det kniber for verdenssamfundet at bremse stigningen i udledningen af drivhusgasser. Tilpasning til et klima under forandring bliver derfor vigtigere og vigtigere.

Odder er en af arterne, hvis bevaringsstatus rapporteres. Foto: Aksel Bo Madsen©

11.02.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Bevaringsstatus for dyre- og plantearter under EU-direktiver

Bevaringsstatus i Danmark for dyre- og plantearterne under EU’s Habitatdirektiv og fugle under EU’s Fuglebeskyttelsesdirektiv skal afrapporteres til EU i 2013. Det faglige grundlag for afrapporteringen beskrives i disse to rapporter: Overvågning af arter NOVANA 2004-2011 og Fugle 2004-2011 fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus…

29.01.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Åbent for abstracts til miljøkonference

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi arrangerer den 3.-4. oktober 2013 den anden ’Science for the Environment’-konference på Aarhus Universitet.

Aarhus Universitets har i dag en beskeden hytte og en luftmålestation på Station Nord. Faciliteterne bliver nu mangedoblet i kraft af den nye store bevilling.

28.01.2013 | Institut for Miljøvidenskab, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Aarhus Universitet bygger forskningsstation i Nordgrønland

Forskere fra Institut for Miljøvidenskab går nu i gang med at etablere en ultra-moderne forskningsstation helt oppe i det nordligste Grønland. Her skal de studere klimaændringer, og hvordan de påvirker luften, havet, geologien og dyr og planter i det højarktiske område. Projektleder Henrik Skov, Aarhus Universitet, venter at forskere vil strømme…

Gråsæler og spættede sæler på Rødsand ved Gedser på Falster. Her har forskerne fra 2003 årligt observeret levende gråsælunger, og i 2011 registrerede de tre gråsæl-fødsler. Disse og andre observationer viser, at gråsælerne – Danmarks største rovdyr- igen yngler her efter omkring 100 års pause. Foto: Anders Galatius

28.01.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Gråsæler trækker mod danske Østersø-kyster

Antallet af gråsæler ved danske Østersø-kyster som Ertholmene (Christiansø) nord for Bornholm og ved Rødsand på Falster er de seneste ti år steget jævnt – ved Rødsand dog i mindre omfang. Endnu er der kun observeret få ynglende gråsæler i områderne, og de fleste ”danske” Østersø-gråsæler er besøgende fra den nordlige del af havområdet.

Sommerfugle og bier (her Markperlemorsommerfugl, Grøn køllesværmer og humlebier på Blåhat) er blandt de organisme-grupper, der måske kan påvirkes negativt ved dyrkning af genmodificerede planter. Foto: Gösta Kjellson

28.01.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

53 nye forsøgsudsætninger med GM-planter i EU i 2011

I 2011 blev der i EU foretaget i alt 53 nye forsøgsudsætninger med 14 forskellige plantearter. Hovedparten af forsøgene var som i tidligere år med majs, sukkerroe, kartoffel og bomuld. I 2011 blev der også foretaget forsøgsudsætninger med popler og hvede.

Oversvømmelse ved Hellerup efter skybruddet i juli 2011. Foto: Banedanmark

14.01.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Klimatilpasning

Nyt netværk for forskning i klimatilpasning

En række forskningsinstitutioner har fra årsskiftet dannet et nyt et forskningsnetværk for klimatilpasning. Foreløbig deltager De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Roskilde Universitet (RUC), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet (KU) og Aarhus…

10.01.2013 | Miljø, klima og energi, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening

Rammeaftalen 2013-2016 om forskningsbaseret myndighedsrådgivning mellem AU og Miljøministeriet er nu underskrevet.

Ulven før obduktionen på DTU Veterinærinstituttet. Foto: DTU Veterinærinstituttet/Mette Buck Jensen

31.12.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ulven fra Thy vandrede 850 kilometer

En ny undersøgelse viser, at den døde ulv fra Thy stammede fra et kobbel ulve i Lausitz-regionen i den tyske delstat Sachsen tæt ved grænsen til Polen. Undersøgelsen viser tillige, at ulven var fire år gammel og vandrede 850 kilometer, før den døde i Thy.

Strandeng ved brakvandssøen Flasken nær Kalundborg på Nordvestsjælland. Foto: Henriette Bjerregaard, NST Aarhus ©

20.12.2012 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Første arealdata for alle danske lysåbne habitatnaturtyper

Areal og udbredelse af samtlige 34 lysåbne habitatnaturtyper præsenteres for første gang i årets afrapportering af det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet og naturen, NOVANA. Det fremgår af rapporten ”Vandmiljø og Natur 2011” fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Viser resultater 201 til 225 ud af 301

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste