Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

Der er adskillige kendte trusler mod marsvinet i danske og tilhørende farvande. Dyrene kan bifanges i  fiskegarn, deres fødegrundlag kan mindskes og deres levesteder forringes ligesom støj- og anden forurening påvirker dem. Her er et marsvin fotografet i Storebælt. Foto: Lars H. Hansen

19.06.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Tilbagegang for marsvin i indre danske farvande synes stoppet

Ny tælling af marsvin i de indre danske farvande dækkende det nordlige Øresund, det sydøstlige Kattegat, Bælthavet og Femern Bælt antyder, at tilbagegangen i bestanden observeret fra 1994 frem til 2005 er stoppet og måske vendt til en fremgang, hedder det i notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Eksempler på og vurdering af biotopplantiltag. Klik for stort foto. Fotos: Jørn Pagh Berthelsen

10.06.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Biotopplaner øger naturindholdet i landbrugslandskabet

Biotopplan-ordningen fra 2010 med ca. 260 tilmeldte landbrugsejendomme øger naturindholdet i landbrugslandskabet, men forskellige forbedringer kan øge ordningens værdi for dyr, planter og svampe, viser undersøgelse fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, for Naturstyrelsen.

Biologisk mangfoldighed og klimatilpasning i baghaven. ØkoFors-projektet undersøger mulighederne.

10.06.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Klimatilpasning

Natur, økosystemtjenester og klimatilpasning – har vi plads i baghaven?

Der er også natur og økosystemer i byerne, selvom de er tæt bebyggede og præget af asfalt-, beton- og flisebelagte overflader. De privatejede boliger i storbyernes forstæder og i provinsbyernes parcelhuskvarterer dækker sammen med virksomhedsparceller en stor del af arealet af Danmarks samlede bylandskab.

Fauna-/menneskepassagen ved Åkær Å på Kolding-Esbjerg-motorvejen. Foto: Aksel Bo Madsen

03.06.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Simple tiltag kan øge dyrenes brug af faunapassager

Mindre, simple forbedringer i form af f.eks. krat, stendynger, kvasbunker og paddehegn ved fire faunapassager i Midtjylland kan sandsynligvis øge de lokale padders og pattedyrs brug af disse sikre ruter på tværs af vejanlæggene.

30.05.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE udsender nyhedsbrev om Standat/Stancode

Fremover vil meddelelser om høringer og opdateringer af Standat og Stancode og eventuelle andre ændringer alene blive meddelt I et nyhedsbrev fra Standatsekretariatet under DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

30.05.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Planteindikatorer for søers økologiske tilstand kan øge behov for fosforreduktion

DCE-beregninger på grundlag af to yderligere indikatorer for fosforpåvirkningen af søer - udover den hidtil benyttede klorofyl a-indikator - kan skærpe reduktionsbehovet for fosfor for at opnå EU-vandrammedirektivets mål om mindst "god økologisk tilstand" i danske søer.

Skovvandløb.

30.05.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Flere vandløb fejler ved granskning med tre kvalitetselementer

Inddragelse af fisk og planter som yderligere to kvalitetselementer - udover det eksisterende kvalitetselement smådyr - i fastlæggelsen af vandløbenes tilstand indebærer en nedgang i antallet af vandløb i Danmark, der opfylder EU-vandrammedirektivets krav om ”god økologisk tilstand”.

Ulve i Skandinavisk Dyrepark Djursland. Foto: Mark Desholm

30.05.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ulve er af natur sky over for mennesker

Det er oftest rabiessmittede ulve, der har angrebet mennesker. Rabies er imidlertid udryddet fra Tyskland - og i øvrigt i Danmark - og risikoen for, at en rabiessmittet ulv indvandrer er meget lille, vurderer DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

17.05.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

120 abstracts til "Science for the Environment"

Bidragene dækker alle konferencens temaer. En femtedel er danske.

Polarræv. Foto: Carsten Egevang/ARC-PIC.com

17.05.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Status over biodiversiteten i Arktis for første gang

Over 250 førende forskere fra det meste af verden har gennem de seneste seks år bidraget med deres viden og ekspertise til den første statusrapport for den samlede biologiske mangfoldighed i Arktis og de ændringer, som den undergår i disse år.

Det grønlandske frimærke med Lars Holst Hansens foto af moskusoksetyr som motiv. Klik for fuld størrelse

17.05.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Dyreliv ved Forskningsstation Zackenberg motiv for grønlandsk frimærke

Biolog Lars Holst Hansen, DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, får 11. juni 2013 fornøjelsen af at se et af sine mange fotos fra arbejdsopholdene på Forskningsstation Zackenberg i Nationalparken i det højarktiske Nordøstgrønland omsat til et frimærke.

Der er jagttid på kortnæbbede gæs i både Danmark og i Norge, men ikke i Nederlandene og i Belgien, hvor fuglene også trækker til for at overvintre.Foto: Magnus Elander©. Klik for ubeskåret foto

17.05.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Unik forvaltningsplan for kortnæbbede gæs træder i kraft i år

Svalbard-bestanden af kortnæbbet gås fortsætter med at vokse i antal. Fuglene volder især i Norge og i Danmark skade på landbrugets afgrøder og truer sårbare tundraplanter på ynglepladserne på Svalbard. Bestanden er firedoblet på 40 år til over 80.000 individer.

16.05.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE indgangen til Aarhus Universitets deltagelse i testcenter for vandteknologi

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi bliver den centrale indgang til Aarhus Universitets viden og teknologiske kompetencer for det nye nationale testcenter for vandteknologi og klimatilpasning.

ME-lokomotiver har efter, at DCE indhentede data til beregningerne i oktober 2012,  fået monteret emissionskit, der reducerer udledningerne. Foto: René Strandbygaard - DSB

13.05.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kvælstofoxid- og partikeludledning fra dieseltog i København og Aarhus

Udledning af kvælstofoxider (NOX) og fine partikler (PM2.5) fra diesellokomotiver i byområder bidrager alene i mindre omfang til de totale udledninger af disse stoffer til luften.

For mosehornugle viste totaltællingen fremgang. 14 ynglepar blev der talt. Foto: Ole Amstrup©

13.05.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Antallet af ynglende viber og strandskader i Vadehavet halveret på 16 år

Strandengene, kystområderne og marsken i Vadehavet huser en vigtig andel af Danmarks ynglende vadefugle, herunder vibe, strandskade og rødben. En total-tælling af ynglende vadefugle og andre arter i 2012 udført af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, viser, at alle tre arter er gået voldsomt tilbage i Vadehavet i de…

Dobbeltbekkasin nød godt af fugtige og regnvåde enge i sensommeren og efteråret 2012. Foto: Ole Amstrup©

13.05.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Regnvåde enge begunstigede hjejle og dobbeltbekkasin på Tipperne i 2012

13.000 hjejler sidst i oktober 2012 blev det højeste antal af denne rastende trækfugl, der i næsten 40 år er talt i fuglereservatet Tipperne i den sydlige del af Ringkøbing Fjord.

08.05.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Miljøvidenskab, Offentligheden / Pressen

Indlæg fra workshop om grønnere landbrug

De nationale centre DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi og DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug arrangerede 24.-25. april 2013 en international workshop om det moderne landbrugs indflydelse på naturen.

24.04.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Aarhus Universitet styrker kontakten til erhverv og myndigheder på fødevare- og miljøområdet

Aarhus Universitet styrker nu yderligere kontakten til fødevare- og landbrugsområdet samt miljø- og energiområdet gennem etablering af rådgivningspaneler på områderne.

18.04.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Slutrapport fra Natur- og Landbrugskommissionen

Regeringens uafhængige Natur- og Landbrugskommission har efter et års arbejde offentliggjort sin endelige rapport med en række anbefalinger til løsning af landbrugets strukturelle, økonomiske og miljømæssige udfordringer.

17.04.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Internationalt forskerhold kortlægger undervandsstøj i Østersøen

Havet er fyldt med lyd. Bølger og brænding sørger for en allestedsnærværende baggrundsstøj og de mange sæler, hvaler, fisk og krebsdyr, der kommunikerer med lyd, bidrager til at skabe et komplekst akustisk miljø, som man også kunne kalde lydlandskabet.

Marsvinet er den eneste hvalart, der lever i Østersøen. Den regnes for kritisk truet. Foto: Solvin Zankl © SAMBAH

15.04.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Omfattende lyddata fra marsvin i Østersøen

EU LIFE-projektet SAMBAH har i to år indsamlet lyde fra marsvin på 300 stationer i alle Østersølandenes havområder. På næsten alle stationer blev marsvin hørt. I Danmark er de 21 stationer fordelt i farvandet øst for Sjælland og Møn/Falster og omkring Bornholm.

11.04.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE: Ulve udgør minimal risiko for mennesker

Ulve kan ikke betragtes som farlige for mennesker, så længe dyrene forbliver sky og holdes i en bestands- og fødemæssig tilstand, hvor de ikke har grund til at opsøge mennesker. Det fremgår af et notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, til Naturstyrelsen.

25.03.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Screening: Sødestoffer kan ende i miljøet

En nordisk screeningundersøgelse af en række blødgørere og de tre sødestoffer aspartam, cyclamat og sucralose viser, at sødestoffer kan ende i miljøet. Desuden bekræfter undersøgelsen forekomsten af en række blødgørere, heriblandt DEHP i miljøet, mens en række blødgørere, der ikke tidligere har været fokus på, men som også bliver anvendt, ikke…

25.03.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Særudgave samler 31 europæiske forskningsartikler om vandmiljøet

Forskere fra Aarhus Universitet/DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi er godt repræsenteret i marts-udgaven af forskningstidsskriftet Hydrobiologia. Særudgaven præsenterer 31 peer-reviewede artikler, der opsummerer resultaterne fra EU-projektet WISER (Water bodies in Europe: Integrative Systems to assess Ecological status and Recovery)

Midt i billedet ses Thy-ulven som hvalp. Byttedyrene i Jylland for dens artsfæller vil være krondyr og rådyr. Knap 100 ulve i Jylland vil have et fødebehov, der i dag svarer til en tiendedel af det samlede danske jagtudbytte af de to hjortearter.  Det rigelige fødegrundlag vil dog næppe kunne hindre, at ulvene tager et husdyr i ny og næ, vurderer forskerne. Foto: Sebastian Koerner ©: www.luposvision.de

22.03.2013 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Gentest: Ulv angreb får i Midtjylland

Der er ikke grund til flere gisninger om, hvem der i februar angreb en stor flok får i Midtjylland: Det var en ulv. Det konkluderer de gentest, som Aarhus Universitet har gennemført fra nogle af de dræbte midtjyske får.

Viser resultater 201 til 225 ud af 316

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste