Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

22.09.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Øget anvendelse af grøn biomasse har både potentiale og udfordringer

Et nyt notat giver overblik over de væsentligste potentialer og udfordringer, der ligger i en øget anvendelse af grøn biomasse i Danmark. Notatet indgår som fagligt grundlag for Det Nationale Bioøkonomipanels anbefalinger på området.

16.09.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nye data: Mindre partikelforurening fra brændeovne i København og på Frederiksberg end hidtil antaget

Brændeovnene i villaer, etageejendomme og kolonihaver i København og på Frederiksberg forurener væsentligt mindre med partikler og kvælstofoxider end hidtil estimeret.

Krydstogtskib ud for Qeqertarsuaq (Godhavn) på Diskoøen. Foto: David Boertmann

04.09.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Oliespild største trussel fra skibstrafikken mod arter og økosystemer i Disko Bugt

Fem havområder i Disko Bugt og Store Hellefiskebanke ved Vestgrønland er af DCE og Grønlands Naturinstitut identificeret som særligt følsomme over for forstyrrelser relateret til en potentielt voksende skibstrafik i området, hvor oliespild vurderes at udgøre den største trussel.

28.08.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Iltsvind i Lillebælt og omkring Fyn mere udbredt end forventet

Lillebælt og de sydjyske fjorde samt farvandene nord og syd for Fyn var sidst i august præget af iltsvind, der var mere udbredt end på samme tidspunkt sidste år.

Ulv i Skandinavisk Dyrepark, Djursland. Foto: Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum

26.06.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Danske ulve vælger hjortedyr til hovedret

Rådyr, dådyr og kronhjorte udgør størstedelen af de danske ulves føde.

Villum Research Station i Nordgrønland er med i kataloget. Stationen indvies af dronning Margrethe den 8. juli. Foto: Stephan Bernberg

26.06.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

28 arktiske forsknings- og feltstationer føjet til INTERACT-katalog

73 forsknings- og feltstationer er med i det nyeste, netop udgivne INTERACT-katalog over landbaserede stationer i først og fremmest i Arktis, men også i europæiske og centralasiatiske alpine egne.

Kortnæbbede gæs ved polder-byen Klemskerke i Belgien. Foto: Roland François

17.06.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Forvaltningsplan for kortnæbbet gås virker med overraskende hurtig effekt

Efter blot to år med international adaptiv forvaltning er bestanden af kortnæbbet gås reduceret til bestandsmålet på 60.000 gæs.

17.06.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE offentliggør sin årsberetning

Årsberetningen for 2013/14 fortæller i tekst og fotos om den brede vifte af forskningsbaseret rådgivning og overvågning inden for miljø og natur, der i regi af DCE foregår ved institutterne Miljøvidenskab og Bioscience.

”Energitårnet” i Roskilde pryder publikationens forside.

07.05.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE-publikation beskriver den danske indsats for ren luft siden 1970

Forskning, innovation, regulering og teknologi har i tæt samspil i de seneste godt 40 år reduceret luftforureningen i Danmark betragteligt for en lang række forurenende stoffer.

07.05.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE offentliggør arbejdsprogram 2015

Arbejdsprogrammet er udarbejdet i samarbejde med Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab.

En ny bog, der giver overblik over klimaforandringer og Østersøen, lanceres på en konference om klimatilpasning, som holdes i København i maj 2015. Foto: Colourbox

05.05.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny bog om klimatilpasning med AU-forsker som medforfatter

Bogen om klimatilpasning i Østersøregionen lanceres ved klimatilpasningskonferencen European Climate Change Adaptation (ECCA 2015) i Bella Center i København 12.-14. maj.

Hvis landmænd langs Storåen lader deres marker oversvømme, kan man måske undgå situationer som denne i Holstebro i 2007. Foto: Janne Hansen

05.05.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Landmænd kan hjælpe byboere mod oversvømmelser

Landmænd kan justere deres arealanvendelse for at hjælpe folk i byen med at undgå oversvømmelser, men landmændene kræver den rigtige økonomiske gulerod, viser et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet.

Mange af de typiske rigkærsarter er enten sjældne, truede eller begrænsede til netop denne naturtype. Inden for de sidste 200 år har eksempelvis orkideen mygblomst været kendt fra 105 forskellige voksesteder, men er i dag kun kendt fra 21 voksesteder. Her mygblomst fra Orø. Foto: Erik Vinther

17.04.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Trængt naturtype hjælpes bedst med masser af rent grundvand

Stop for flere næringsstoffer og sikring af masser af rent grundvand er de væsentligste virkemidler til at give en første hjælpende hånd til orkideen mygblomst og de øvrige plantearter i den særegne, men stærkt skrantende mosetype rigkær.

ISAAFFIK Arctic Gateway er navnet på en ny arktisk webportal, der er udviklet af danske, grønlandske og færøske universiteter og forskningsinstitutioner samt det danske forsvar.

09.04.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Webportal samler rigsfællesskabets arktiske forskning

ISAAFFIK Arctic Gateway er navnet på en ny arktisk webportal, der åbnede den 8. april som et dynamisk værktøj for alle, der arbejder i Arktis.

08.04.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fortsat forbedring i byernes luftkvalitet i 2013 – på nær ét sted

EU’s grænseværdi for sundhedsskadelig kvælstofdioxid blev igen i 2013 målt overskredet på blot én enkelt gadestrækning i landets fire største byer, H.C. Andersen Boulevard i København.

16.03.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE vinder EU-rådgivningskontrakter på miljøområdet

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har i februar 2015 vundet to rammekontrakter om rådgivning for EU-institutioner.

Illustration af sammenhæng mellem de tre modelsystemer, der indgår i den samlede nationale kvælstofmodel.

06.03.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

National model til kvælstoftransport og nye opdaterede retentionskort

Udvikling af en national kvælstofmodel sætter forskere ved GEUS og de nationale centre DCA og DCE ved Aarhus Universitet i stand til mere detaljeret og præcist at beregne hvor meget kvælstof, der årligt udvaskes til kystvandene og hvor meget der fjernes undervejs.

Levende hegn. Foto: Jørn Pagh Berthelsen

06.03.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Naturindholdet i agerlandets småbiotoper er forarmet

Vejkanter, markskel, levende hegn, småskove og bræmmer langs grøfter rummer natur, men en forarmet én af slagsen.

Blandet samfund af brunalgen fingertang og rødalger på stenrev i Kattegat. Foto: Karsten Dahl

26.02.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Vandet i Kattegat var i 2013 det klareste i 24 år

Målt på sigtdybde var vandet i Kattegat og i andre åbne, indre danske farvande i 2013 det klareste siden 1989.

26.02.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kviksølv ophobes i fisk i danske vandløb og søer

Undersøgelser af fisk i vandløb og søer har vist, at størstedelen af fiskene har et kviksølvindhold højere end EU’s miljøkvalitetskrav for kviksølv i fisk.

12.02.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Beregning for 2020: Færre dør for tidligt af luftforurening

Skærpede EU-regler og yderligere nationale indsatser mod luftforurening vil frem mod 2020 reducere antallet af for tidligt døde i Danmark til 2.200 som følge af forureningen.

13.01.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE udvikler modelværktøjer til Danmarks nye vandområdeplaner

Computermodeller, der sammenstiller næringsstofbelastning og økologisk tilstand i danske fjorde og bugter, indgår sammen med modeller for de åbne havområder som vigtige værktøjer i Danmarks kommende vandområdeplaner 2015-2021.

13.01.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Virkemidler til vandplaner og målrettet arealregulering

Aarhus Universitet har sammenfattet et katalog over virkemidler, der kan bruges til at regulere udledningen af kvælstof fra landbruget til miljøet. Kataloget anvendes i forbindelse med, at der skal udarbejdes nye vandplaner og målrettet arealregulering.

Gråsælungen og dens mor i den danske del af Vadehavet. Foto: Lasse Fast Jensen

12.01.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Gråsælen yngler i det danske Vadehav efter 500 års fravær

Under en optælling af gråsælerne i det danske Vadehav den 30. december 2014 blev der observeret en nyfødt unge sammen med sin mor på en fjerntliggende sandbanke.

Knopsvaner i Skjern Enge. Foto: Ole Amstrup

18.12.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Genopretningen af Skjern Å gevinst for trækkende vandfugle

Naturgenopretningen af den nedre del af Skjern Ådalen med slyngede åløb, våde enge og søer har løftet området op til at være landets fjerdevigtigste ferskvandslokalitet for trækkende vandfugle.

Viser resultater 176 til 200 ud af 388

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste