Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

Skarv med unger. Foto: Kim Biledgaard©

08.04.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Samlet europæisk overblik over ynglende skarver

Ukraine husede i 2012 langt den største koloni af ynglende skarver med 18.000 ynglepar i den vestlige, palæarktiske økozone, der omfatter Europa frem til Uralbjergene og Det Kaspiske Hav. Til sammenligning ynglede i alt godt 27.000 par skarver i Danmark samme år.

Ørreden (her et voksent individ fra Råsted Lilleå) findes naturligt over hele Danmark og stiller specifikke krav til både vandkvalitet
og de fysiske forhold. Yngel fra ørreden anvendes i indekset (DFFVø) til artsfattige vandløb. Foto: Johan Gadegaard

27.03.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fiskeindeks til danske vandløb klar til brug

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, og DTU Aqua har i et samarbejdsprojekt for Naturstyrelsen testet og udarbejdet et Dansk Fiskeindeks For Vandløb (DFFV).

27.03.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE-millioner til forskning i naturkapital og bæredygtig samfundsudvikling

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, finansierer nu 14 forskningsprojekter med deltagelse fra universitetets fire fakulteter med 14 millioner kroner.

Bevaringsstatus for skovmår vurderes som gunstig. Foto: Lars Gejl

27.03.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Status over naturen i Danmark

90 procent af naturtyperne og 39 procent af arterne under EU’s Habitatdirektiv har ugunstig bevaringsstatus.

Eksempel på risikokort, der viser den enkelte bilists risiko for at kollidere med et rådyr på 100m-vejstrækninger omkring Filskov i Jylland. De stærkest farvede cirkler angiver den højeste risiko på strækningerne.

27.03.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kort: Her er størst risiko for at påkøre hjorte

Trafikanter kan nu på såkaldte risikokort se de vejstrækninger i landet med størst risiko for at påkøre et større, vildt dyr.

Kortet viser positionerne for de 304 akutiske optagere. Ved 140 stationer (udfyldte cirkler) er kliklyde fra marsvin detekteret ved mindst én lejlighed, mens der ved 160 stationer (tomme cirkler) ingen kliklyde er detekteret.

03.03.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Masser af livstegn fra marsvin i Østersøen

Der lever marsvin i store dele af hele Østersøen og især i den danske del af Østersøen, også ved Bornholm, er den lille hvalart godt repræsenteret.

Eksempel på modellering af kvælstofdioxid (NO?) i byerne kombineret med ortofoto. Kortudsnittet er fra København, hvor den røde plet ligger på H.C. Andersens Boulevard med en modelleret årsmiddelværdi for 2012 på 48 mikrogram/m³ og den gule plet ligger på Vester Voldgade med en modelleret årsmiddelværdi for 2012 på 38 mikrogram/m³. Klip fra Miljøportalen

24.02.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE leverer landsdækkende luftdata til Miljøportalen

Online-målinger af luftkvaliteten fra målestationer i en række større byer og i landområder er nu tilgængelige på Danmarks Miljøportal via Miljøportalens landsdækkende kort, Danmarks Arealinformation.

Byområders uigennemtrængelige overflader og tæt bebyggede rum fører til ændringer i den naturlige varmeudveksling og i de hydrologiske processer. Med klimaændringer med varmere temperaturer og hyppigere, kraftigere regnskyl har byer derfor en ekstra udfordring i forhold til varmeudveksling og vandafledning. Grønne tage er en del af løsningen som her i Culemborg i Nederlandene. Foto: Lamiot, Wikicommons

07.02.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Grønne tage løfter byernes kvalitet

Grønne tage som værn mod klimaændringer kan bidrage med yderligere positive effekter som mere natur i byen og et mere interessant og rart bylandskab.

Seismiske undersøgelser reguleres primært for at beskytte havpattedyr som narhval mod forstyrrelser Foto: Kent Olsen

28.01.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Overblik over miljøeffekter og -regulering af råstofprojekter i Grønland

Råstofaktiviteter i Grønland vil påvirke miljøet og naturen, i dag mindre end tidligere som følge af de grønlandske myndigheders løbende forbedring af miljøreguleringen. Minedrift og efterforskningsboringer efter olie i de grønlandske farvande er reguleret efter internationalt gældende standarder.

De unge traner blev også ringmærket med farvekodede plasticringe, så de kan identificeres på afstand. Klip fra videobloggen.

28.01.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

GPS-data fortæller om traners risiko for kollision med vindmøllepark

Den kommende vindmøllepark ved Kriegers Flak i Østersøen sættes efter planen i drift i 2020. For at afdække trækkende traners kollisionsrisiko med møllerne følger forskere ved DCE, Aarhus Universitet, nu en halv snes traner on line via GPS-sendere på ryggene af fuglene.

Gråsælerne beskyldes for at stjæle fisk fra fiskernes garn. Her er en diende unge på Rødsand ved Gedser. Foto: Jonas Teilmann

28.01.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Månesyge rådyr og drillesyge sæler

Den 3. temadag om vildtforskning og bestandsforvaltning på Aarhus Universitet samler rekordmange deltagere.

Græssende får i Sydgrønland. Foto: Katrine Raundrup

27.01.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Unikke data for græsningseffekter i Syd- og Vestgrønland

Græssende får og rensdyr i Syd- og Vestgrønland påvirker kun i mindre omfang områdernes mangfoldighed af plantearter, mosser og laver, mens jordbundslevende dyr som springhaler er talrigere i ikke-afgræssede områder.

Eksempel fra kortet. Figuren viser HNV-scorene i Mols Bjerge, hvor den højest opnåede score er 11. HNV står for High Nature Value. Klik for større kort.

19.12.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Danmarkspremiere på kort over naturværdier i det åbne land

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har for NaturErhvervstyrelsen udviklet et Danmarkskort, som kan vise, hvor i det åbne land, der er særlige naturværdier, som vi skal passe på og bevare for fremtiden.

19.12.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Bevilling til forskning i "intelligente" randzoner

Professor Brian Kronvang, Aarhus Universitet, har modtaget 15 mill. kroner af Det Strategiske Forskningsråd til forskningsprojektet BUFFERTECH, der skal sikre en bedre forståelse for og udnyttelse af randzoners multi-funktionelle værdi for miljøet og samfundet.

Farvandet ved Elsehoved på Sydøstfyn. Foto: Kirsten Bang

19.12.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fremgang at spore for vandmiljøet også i 2012

Udbredelsen af iltsvind i fjordene og de åbne farvande var i 2012 på linje med 2010 og 2011 væsentligt under de forudgående år, og en analyse af iltsvindets udbredelse i perioden 1989-2012 indikerer en form for strukturskifte i det marine system mod en genskabelse af en mere iltet havbund.

19.12.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fremskrivning: Mål for kvælstofoxider og ammoniak i 2020 udfordret

Danske emissioner til luften reguleret under Gøteborgprotokollen vil i 2020 for ammoniak og kvælstofoxider ikke opfylde de reduktionsforpligtelser, der blev besluttet under protokollen i 2012.

Vandløb ved Næsby på Midtsjælland. Foto: Kirsten Bang

17.12.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Forkert udlægning af DCE’s rådgivning om vandløb

Interesseorganisationen Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug påstår i et indlæg på sin hjemmeside, at DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi rådgiver Naturstyrelsen, at vandstanden i 22.000 km vandløb i vandplanerne skal hæves til jordoverfladen for at nå kommende miljømål om planter i vandløbene.

Ulven fra Thy fanget i fotofælde den 11. august 2012 i Segeberg-området i Slesvig-Holsten. Klik for stort billede. Foto: Wolfsinfozentrum Schleswig-Holstein

16.12.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ulven fra Thy holdt sommerferie i Slesvig-Holsten

Hanulven, der i november 2012 døde i Nationalpark Thy, havde i sommermånederne forinden slået sig ned i et område ved Segeberg mellem Hamborg og Kiel i Nordtyskland. Af ukendte årsager forlod den omkring september området og vandrede nordpå til Thy.

Udvaskningen af kvælstof fra landbruget er nogenlunde status quo men N-overskuddet er faldet. Foto: Kirsten Bang

11.12.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Effekten af indsatsen for at reducere kvælstofudvaskning fra landbruget

Ny rapport beskriver udviklingen i kvælstofudvaskning og næringsstofoverskud fra dansk landbrug for perioden 2007-2011. Endvidere evalueres den opnåede og fremtidige effekt af de anvendte virkemidler.

29.11.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Stormen blæste iltsvind væk

Den kraftige storm med vindstød af orkanstyrke, der mandag den 28. oktober passerede landet, bidrog i høj grad til, at iltsvind i fjorde og i åbne farvande aftog markant i udbredelse og styrke fra sidst i oktober til midt i november.

Muflonen blev indført til Danmark til jagtformål i 1950’erne. Fritlevende bestande forekommer kun på få, isolerede øer, mens øvrige, mindre bestande lever i hegninger. Her to eksemplarer fra en zoologisk have. Foto: Dave Pape – Wikimedia Commons

08.11.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Muflon og sumpbæver nye arter i vildtudbyttestatistikken

Danske jægere nedlagde i den foregående jagtsæson 2.369.000 stykker vildt, heriblandt 179 mufloner og tre sumpbævere, fortæller ”Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2012/13” fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

DNA-analyser viser, at både tyske og polske ulve nu er indvandret til Danmark. Her ulve i Rezerwat Pokazowy Zubrow, Bialowieza, Polen. Foto: Thomas Secher Jensen

07.11.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fondsbevilling til projekt om nye dyrearter i Danmark

Den danske forskerverden blev taget på sengen, da en DNA-undersøgelse i december 2012 viste, at et dødfundet dyr i Nationalpark Thy faktisk var en ulv.

Ålegræs. Foto: Peter Bondo Christensen

01.11.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Iltsvind stort set uændret fra september til oktober

Iltsvindets udbredelse og styrke i de indre danske farvande midt i oktober var i store træk som midt i september, viser årets næstsidste iltsvindsrapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Antallet af partikler i luften er som nævnt ligeledes reduceret især som følge af lavere svovlindhold i brændstof og gennem indførelse af partikelfiltre. Foto: AU Foto

21.10.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Luftkvaliteten i byerne forbedret i de seneste årtier

EU’s grænseværdi for sundhedsskadelig kvælstofdioxid blev i 2012 målt overskredet på blot én enkelt gadestrækning, H.C. Andersen Boulevard i København, mens forureningen med partikler i ingen af landets fire største byer er målt til at overstige EU’s grænseværdier.

21.10.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Forkerte påstande om kvælstof og iltsvind

DCE sætter fakta på nogle af de påstande om bl.a. kvælstof og iltsvind, som interesseorganisationen "Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug" fremkommer med.

Viser resultater 251 til 275 ud af 409

Forrige 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Næste