Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

Observationer af et ulvepar i Vestjylland øger muligheden for nye ulvehvalpe i 2019. Her er det "den Nordjyske ulv", der er blevet fanget på kamera.

14.03.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Færre ulve i Danmark

I løbet af 2018 er flere ulve udvandret eller forsvundet, og der kom ikke nye hvalpe. Registrering af et - muligvis nyt - ulvepar kan betyde nye ulvehvalpe i 2019.

Optælling af ynglefugle kan gøres langt mere effektivt med brug af droner. (Foto: Thomas Eske Holm).

28.02.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Droner skal tælle fugle

Forsøg med droneovervågning af fuglekolonier viser nye muligheder for naturovervågningen.

Nu er rapporteringen for NOVANA-programmet for 2017 offentliggjort. (Foto: Colourbox).

19.02.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Status på Danmarks natur

Nu er rapporterne fra det Nationale Program for Overvågning af Vandmiljøet og Naturen - NOVANA 2017 offentliggjort.

Forskere fra DCE - Natinalt Center for Miljø og Energi og DTU Aqua har kortlagt en række faktorer, der presser havmiljøet. (Foto: Colourbox).

08.02.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Havet bliver påvirket af andet end klima og kvælstof

Sluser og dæmninger, bundslæbende fiskeredskaber, sargassotang og udgravning af sejlrender kan påvirke havmiljøet, dokumenterer rapport. Arbejdet kommer til at indgå i udarbejdelsen af de næste vandområdeplaner.

DCE har udgivet nye vurderinger af risikoen for udslip af krigsgasser ved Bornholm i forbindelse med anlæg af gasledninger. (foto: Colourbox).

08.02.2019 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kortlægning af krigsgasser ved Nord Stream 2 i Østersøen

Nye analyser af Østersøens havbund omkring Bornholm viser hidtil ukendte mængder af krigsgas. Faren for spredning i havet ved nedlægning af ny rørledning er dog minimal.

Østerild plantage huser testcentret for nogle af verdens største vindmøller. (foto: Michael Strangholt)

05.02.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kæmpevindmøller påvirker dyr og planter

Naturen i Østerild Plantage bliver nøje overvåget.

Nye beregninger viser færre for tidlige dødsfald som følge af luftforurening frem mod 2030. Foto: Colourbox.

24.01.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Luftforureningen vil koste færre liv

Nye beregninger af luftkvaliteten i 2020 og 2030 viser, at fald udledninger af partikler og gasser vil koste færre for tidlige dødsfald i fremtiden.

15.01.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Mere kvælstof i det danske havmiljø

Der blev udledt mere kvælstof fra de danske vandløb til havet i 2017 end året før, viser et udkast til årets NOVANA-rapport for vandløb.

Projektledere Eeva Furman og Kurt Jax (i billedets højre side) lytter til de andre forskeres tanker om projektet. Foto: K. Laulund.

01.01.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

PEER-projekt gør fremskridt på AU

Den 26. og 27. november mødtes et internationalt hold forskere på Aarhus Universitets campus i København for at starte et projekt, som skal skabe klarhed omkring hvilke risici der skal håndteres i forbindelse med opnåelsen af FN’s verdensmål.

Stor kobbersneppe var blandt de engfugle, som fik en mindre succesfuld ynglesæson i 2018. Foto: Torben Andersen.

19.12.2018 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Rovdyr og tørke påvirkede engfuglene på Tipperne i 2018

Landsvaler nød godt af sommervarmen, mens blandt andet viber og kobbersnepper manglede føde under sommerens tørke.

Ulv faget af overvågningskamera i september. Foto: Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Jonas Siim Jensen & Mads Skamris.

12.12.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Stabil ulvebestand i efteråret

Overvågningen af de danske ulve viser ingen spor efter nye hvalpe.

Iltsvindet i de indre danske farvande er stort set forsvundet for i år. Foto: Colourbox.

30.11.2018 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Årets iltsvind næsten forsvundet

De indre danske farvande er stort set kommet sig efter årets iltsvind, viser den seneste iltsvindrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

(Foto: Colourbox).

20.11.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Her er din affalds-adfærd

Ny undersøgelse sætter pris på danskernes villighed til at sortere affald.

"Den nordjyske ulv" ser ud til at være en enlig strejfer. Foto: www.ulveatlas.dk

07.11.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Færre ulve i foråret

Forskere har lavet stamtræ for de danske ulve.

Foto: Colurbox.

02.11.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Markant reduceret iltsvind i oktober

Arealer med iltsvind halveret i forhold til samme tidspunkt sidste år.

08.10.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Forskere finder næsten ingen mikroplast i prøver fra danske vandhaner

Et nyt studie finder så få partikler i drikkevandsprøver, at det ikke er muligt at sige, om partiklerne rent faktisk stammer fra vandet.

04.10.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Færre skadelige partikler i luften

Mængden af sod og fine partikler i luften fortsætter med at falde.

Forsøget omfattede afbrænding af henholdsvis en tung bunkerolie (IFO180) på havoverfladen (offshore) og en råolie på kysten. Foto: Lars Demant-Poort, Grønlands Universitet

04.10.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Afbrænding af olie på havet er en lovende metode til bekæmpelse af oliespild i Arktis

I en kort film fortælles i ord og billeder om et olieafbrændingsforsøg i Grønland.

28.09.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Bioscience

Kraftigt iltsvind omkring Fyn

Mere iltsvind i Lillebælt end i mange år.

Stor knopurt vokser på varme, tørre og næringsfattige steder. Her er ofte mange vilde bier, eksempelvis stor bladskærerbi, som har en forkærlighed for netop denne blomst. Foto: Rasmus Ejrnæs.

04.09.2018 | Institut for Bioscience, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Alumner

Planter sladrer om kryb og kravl

Man kan bruge en planteliste til at forudsige mangfoldigheden af insekter, snegle og laver i naturen.

Foto: Colourbox.

31.08.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fem scenarier for dieselbilernes fremtid i skærpede miljøzoner

Forskere har beregnet effekterne af forskellige tiltag rettet mod dieselkøretøjer i danske storbyer.

31.08.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Iltsvind blev blæst baglæns i fjordene

Stormen Johanne gav ilt til lavvandede områder, men i blandt andet Lillebælt har iltsvindet bidt sig fast.

20.08.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Op til ti ulve skal fanges og mærkes med sendere

De danske ulves adfærd skal kortlægges ved hjælp af GPS-sendere. Nu har forskere fået tilladelse til at fange ulve og mærke dem.

05.07.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fortsat fald i luftforureningen i de danske byer

Nye modelberegninger viser, at de negative effekter på menneskers helbred som følge af luftforurening er faldet med over en tredjedel de sidst knap 30 år i Danmark.

04.07.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny bog om miljøregulering af råstofaktiviteter i Grønland

”Miljø og råstoffer i Grønland” fortæller om, hvordan de forskellige råstofaktiviteter foregår og om de erfaringer, rådgivere og myndigheder i dag har med miljøregulering af råstofaktiviteter i Grønland.

Viser resultater 1 til 25 ud af 388

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste